పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/94

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అన్యా____అప 68 అప_____అప

వ్యవహారంలో పలుకుబడి అయి పోయినది.

 • పండితా. ప్రథ. దీక్షా. పుట 102.

అన్యాయ మింత గలదె

 • ఇంత అన్యాయం ఎక్క డైనా ఉందా? ఏ దైనా అత్యా హితం జరిగినప్పుడు అనుమాట.
 • "నీ వింత లన్యాయ మింత గలదె." కకా. 5. 18.

అవ ఉపస్పృశ్య

 • చేతులు కడుగుకొని అనే అర్థంలో నేటికీ ఉపయోగిస్తారు.
 • వైదిక పరిభాష.
 • "ఆ వ్యవహారం ఇంక లాభం లే దని అపౌపస్పృశ్య అనుకొని వచ్చేశాను." వా.

అపదూఱు

 • అపవాదు.

అపథ్యం చేయు

 • రోగి తినగూడని వస్తువులు తిను.
 • "వాడు అపథ్యం చేశాడు. రోగం మరీ తిరగ బెట్టింది." వా.

అపనమ్మకపు మనిషి

 • నమ్మరానివా డనుట.
 • "వాడు చాలా అపనమ్మకపు మనిషి. చేస్తా నని ఒకవేళ వాడు మాట చెప్పినా మనం నమ్ముకొని కూర్చోవడానికి వీలు లేదు." వా.

అపనమ్మిక

 • అనుమానము, నమ్మకము లేమి.
 • "సొ మ్మొకచో నుండగ నపనమ్మిక యొకచోట నుండు." హరిశ్చ. 5. 316.

అపనయించు

 • ఆపు, తొలగించు, చాలించు.
 • "అతనితో సల్లాపంబుల నపనయించి." భీమ. 4. 39.

అపనింద

 • అపవాదు.
 • "వాడు అన్యాయంగా నా మీద అపనింద వేసి పోయాడు." వా.
 • చూ. అపవాదు.

అపనింద పాలుసేయు

 • అపవాదు వేయు.
 • "వాడికి ఏ పాపం తెలీదు. అన్యాయంగా వాణ్ణి అపనిందపాలు చేశారు." వా.

అపనింద మోపు

 • చూ. అపనింద వేయు.

అపనింద వేయు

 • అపవాదు మోపు.
 • "ఏ పాపమూ యెఱగని ఆ అమ్మాయి మీద అపనింద వేసి ఏమి బావుకుంటావు రా?" వా.
 • చూ. అపనింద మోపు.

అపనెపము

 • అపనింద.
 • "అట బోయినంతలో నపనెపమాను." ద్వి. సారంగ. 1 భా. 387.
 • "వాడు నామీద ఉట్టినే అపనెపం వేశాడు." వా.