పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/92

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

అన్న____అన్న 66 అన్న____అన్ని

రము. పంచదశ కర్మలలో ఒకటి.

 • "ఈ నెలలో చిన్న వాడికి అన్నప్రాశం చేయాలి." వా.

అన్నము నీళ్లు చెల్లు

 • ఋణము తీరిపోవు. చనిపోవు.
 • "అన్నము నీళ్లు చెల్లిపోయాయి. వాడు పోయాడు. ఎవరిని అని ఏమి ప్రయోజనం?" వా.

అన్నము పువ్వులవలె నున్నది

 • ముద్ద కాకుండా విడివిడిగా కనుల పండవుగా ఉన్న దనుట.

"నివ్వరి బియ్యంబున బువ్వులవలె నుండ
వండి వార్చిన యుపహార భాండంబులు." కా. మా. 3. 36.

అన్నమూ లేదు - సున్నమూ లేదు

 • ఏమీ లే దనుట. జం.
 • నిరసనగా అనుమాట.
 • "ఈ వేళప్పుడు ఏం అన్న నయ్యా? అనమూ లేదు సున్నమూ లేదు. పో." వా.

అన్న మో రామచంద్రా యను

 • ఆకలితో అల్లాడు.
 • "దారిద్ర్యంబు తట్టుముట్టాడ, అన్నమో రామచంద్రా యనుచు...."
 • ధర్మరా. 6 పు. 2 పం.

అన్న శాంతి

 • ఏ దైనా దోషం ఉంటే తచ్ఛాంతికై అన్న దానం చేయుట.
 • "అన్నశాంతి చేస్తే ఈ దోషం పరిహార మవుతుంది." వా.

అన్న సంస్కారము

 • వంట.
 • "యామార్ధమునకె కావింతు నన్న సంస్కారంబు." పాండు. 4. 153.

అన్న సూక్తం

 • అన్నం పరబ్రహ్మస్వరూపం అంటూ అన్నాన్ని స్తుతించే వైదికసూక్తం.

అన్న సూక్తం పఠించు

 • ఆకలి గొను.
 • "వాడు అన్నసూక్తం పఠిస్తూ కూర్చున్నాడు." వా.

అన్నానా ఆడానా?

 • ఏమీ తిట్ట కేద నుట. జం.
 • "నే నేమి అన్నానా? ఆడానా? మూతి ముడుచుకొని మూల కూర్చోవలసినంత పనేముందే నా తల్లీ!" వా.

అన్నానికి లేదు

 • దరిద్రుడు.
 • "వాడికి తినబోతే అన్నానికి లేదు. అయినా జంభం చూస్తే యింత పొడుగు వుంది." వా.

అన్ని దొంతులును చెప్పగ నేటికి

 • అన్నీ వరుసగా చెప్పుటెందుకు? దొంతులు పేర్చినట్టు వరుసగా అన్నిటినీ వరుసబెట్టి ఎందుకు చెప్పవలెను అని భావార్థం. దొంతులు క్రమంగా పెద్దది క్రింద, దానికంటె చిన్నది