పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/91

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

అను_____అన్న 65 అన్న____అన్న


మే మనగలం? అనువు గానిచోట అధికుల మనరాదు అని నోరుమూసుకొని కూచోవలిసిందే." వా. అనువు దప్పు

 • పస చెడు.
 • "అనువు దప్పిరి నొచ్చి రలసి రాపద నొంది, రదపద లైరి చీకాకుపడిరి." హరివి. 3. 10.

అనువుపఱచు

 • అమర్చు.
 • "అఱుత రుద్రాక్షమాలిక లనువు పఱచి." కాశీ. 1. 95. శివ. 3. 12.

అనువొందు

 • ఏర్పడు.

"మనుజాధిపదనుజాధిపు లనువొందిరి
రామ రావణా కారములన్."
               శకుంతలా. 3. 135.

అనుష్ఠానము తీర్చు

 • సంధ్యావందనాదులు నిర్వర్తించు.
 • "స్నానంబు సేసి నిజక, ర్మానుష్ఠానంబు దీర్చి." కా. మా. 119.

అన్కను కగు

 • మెత్త మెత్త నగు, ద్రవీభూతమగు.

"అరుణకరోత్క రాభిహతి నన్కను
కయ్యెడు సాంద్రచంద్రికాంతరమున."
                  కుమా. 8. 182.

అన్న గళు

 • అన్న గార్లు.
 • కంచుకి మొద లయినవారు.
 • తమి. "అన్నగళ్."
 • "అన్నగళు మాట..." మన్నారు. పు. 4.

అన్న చొరవ

 • తినుటలో ప్రావీణ్యము.
 • "వాడికి అన్న చొరవే కాని అక్షర చొరవ లేదు. ఏంలాభం?" వా.

అన్న చొఱవే గాని అక్షర చొఱవ లేదు.

 • విద్యాగంధం లేనివా డనుట.
 • "వాడికి అన్న చొఱవే గాని అక్షర చొఱవ లేదు." సా.

అన్నట్టు

 • వాక్యోపస్కారకము.

అన్న తర్వాత

 • అయినప్పుడు...
 • "మొగు డన్న తర్వాత ఆ మాత్రం దండించకుండా ఉంటాడా?" వా.
 • "ఉద్యోగ మన్నతర్వాత ఏవో కొన్ని నిర్బంధాలు లేకుండా ఎట్లా ఉంటాయి." వా.

అన్న దమ్ము లగు

 • సమాన మగు.
 • "క్రేగంటిచూపున గిఱికొన్న సన్న గే దంగిఱేకుల కన్నదమ్ము లగుచు." ఉ. హరి. 1. 151.

అన్నన్న

 • ఆశ్చ ర్యార్థకము.
 • నేటికీ యిది వాడుకలో నున్నది.

"కొన్నంగడిలోపలనే, యన్న నా!
మాఱుబేర మగునే చెలియా!"
                   రాధి. 3. ఆ. 22 ప.

అన్న ప్రాశం

 • పిల్ల లకు తొలిసారిగా అన్నము పెట్టుటకై చేయు సంస్కా