పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/887

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

డీలు - డెంద 861 డెంద - డేగ

డీలు పఱుచు

 • తక్కువపఱచు.

డీలుపాటు

 • బలహీనత.

డీలు సేయు

 • తగ్గించు.

డుబుడక్కవాడు

 • బుడబుడక్కలవాడు.

డుఱ్ఱుచ్చి

 • యుద్ధానికి పిలుచుటలో పశువుల నదిలించుటలో - మాట.

డులడుల

 • రాలుటలో ధ్వన్యనుకరణము.

డూడూ బసవన్న

 • అన్నిటికీ తల ఊపువాడు.
 • "పత్తిగింజలు తింటావా బసవన్నా అంటే డూడూ అన్నా డట." సా.
 • "వాడు వట్టి డూడూ బసవన్న. వాళ్ల నాన్న నడిగితేనే పోతుంది." వా.

డెందము కంద జేయు

 • మనసు నొప్పించు.
 • "ఆత్మబోధ ని,ష్ఠం దప మాచరించు ముని సంహతి డెందము గందఁజేయుచున్." కా. మా. 2. 27.

డెందము కరగు

 • 1. హృదయము ద్రవించు.
 • "బిగియూరం గౌఁగిలించుకొని కరంగిన డెందంబుల రెంటి నొక్కటిగ నత్తించుపోలిక." పారి. 2. 53.
 • 2. మనసు వచ్చు - ఇష్టపడు.
 • "ఊ,డిగ మిటు నటు చేయ నతని డెందము గరఁగున్." కళా. 4. 69.

డెందము డిందుపఱచుకొను

 • మనసు దిటవు చేసుకొను.
 • "తదనంతరంబ డెందంబు డిందు పఱచుకొని ధైర్యబలంబునఁ గంఠగద్గదిక వారించుచు..." కళా. 3. 102.

డెందముముల్లు

 • హృదయశల్యము.
 • "ముల్లోకములకు డెందము, ము ల్లగు దశకంఠుతోడి మ్రుచ్చుల రగుటన్." భాస్క. యుద్ధ. 313.
 • చూ. గుండెగాలము.

డెందములోని కొఱ్ఱు

 • భాస్క. యుద్ధ. 246.
 • చూ. డెందముముల్లు.

డెందాన చేయిడి నిద్రపోవు

 • నిశ్చింతగా నిద్రపోవు.
 • "నృపతి డెందానఁ జేయిడి నిద్రపోవు." ఆము. 4. 261.
 • చూ. రొమ్మున చేయిడి నిద్రపోవు.

డెబ్బదిపదకొండు

 • అనేకం.
 • "పుటకు డెబ్బది పదకొండు తొటుకు లుండు." శ్రవ. 1. 11.

డెబ్బై పదకొండు

 • చూ. డెబ్బది పదకొండు.

డేగకళ్లు

 • నిశితదృష్టి. జగ. 111.