పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/886

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

డిగ్గ - డిల్ల 860 డిల్ల - డీలు

డిగ్గ ద్రావు

 • చూ. డిగద్రావు.

డిగ్గన

 • తటాలున.

డిగ్గున

 • చూ. డిగ్గన.

డిగ్గుపడు

 • న్యూన మగు.
 • "చుక్కల సోయగంబు ముత్యాల బెడంగు డిగ్గు పడునట్లుగఁ జేసిన బాగ పుంబలీ." యయా. 4. 163.

డిప్పకాయ

 • 1. అల్లరివాడు, శుంఠ.
 • 2. ఊరగాయ.

డిప్పకాయ కొట్టు

 • తలపై కొట్టు.

డిబ్బు డిబ్బను

 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • కుమా. 11. 155.

డిల్ల గుడుచు

 • భయపడు.
 • "అయిన నిట్టి మాట యావెలందుక యొద్ద, ననిన డిల్ల గుడుచు నట్లు గాన." కాళిందీ. 2. 120.

డిల్ల చెడు

 • అధైర్యపడు.
 • "కుంభిని పణ మూఁదికొని డిల్ల చెడినట్లు, పరవశు గతి రుగ్ణుకరణి నుండ." ఇందు. 4. 37.

డిల్లపడు

 • డీలాపడు.
 • "మనో,జున కెర యిచ్చి డిల్లపడ." కవిక. 3. 99.

డిల్లపాటు

 • అధైర్యము.

డిల్ల పోవు

 • అధైర్యపడు.
 • "ఉరుకుచాద్రుల నంట నూహించు నూహించి, క్రేళ్లు మలంగిన డిల్లపోవు." సాంబో. 1. 70.

డివుడివ్వులు లిఖించు

 • అనుకరించు.
 • "వృధా, డివుడివ్వుల్ లిఖియింప నేల?" కల. 36.

డీకొను

 • పూనుకొను, ఎదుర్కొను.

డీకొలుపు

 • ప్రేరేపించు, కలుపు.
 • రూ. డీకొల్పు.

డీ డిక్కులాడు

 • 1. ఒకదానితో ఒకటి కొట్టుకొను.
 • 2. పిల్లలు ఆడే ఆట - తలకు తల డీ కొడతారు.

డిలాపడు

 • నష్టపడి చితికిపోవు.
 • "వాడు వ్యాపారంలో నష్టం వచ్చి డీలా పడిపోయాడు పాపం!" వా.

డీలు పడు

 • బలహీన పడు, వ్యర్థ మగు, బాధపడు.