పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/885

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

డాచే - డించి 859 డింద - డిగ్గ

డాచేయి

 • ఎడమచేయి, దాపలచేయి.
 • "అలరారు డాచేత నజుకపాలంబు." పండితా. ప్రథ. వాద. పుట. 617.

డా చేయు

 • ఊనుకొను.
 • "లచ్చి నిట్టలపుంజన్గవఁ బోలు మున్నొరుగు మున్ డాచేసి..." పాండు. 3. 160

డాబు చేయు

 • 1. దర్పము చూపు.
 • 2. మోసగించు. వేమన.

డింక వేయు

 • మునక వేయు, చచ్చు. నేడు డింకీకొట్టు అనేరూపం లోనే యిది కానవస్తుంది. ఆంధ్రభాషార్ణవము.

డింకా కొట్టు శ. ర.

 • చూ. డింక వేయు.

డింకీ కొట్టు

 • తలక్రిందు లగు, చచ్చు.
 • "వాడు ఆ చట్టా వ్యాపారంలో దిగి డింకీ కొట్టాడు." వా.
 • "వాడు దేశంమీద పోయి అప్పుడే యిరవై యేళ్లయింది. అక్కడే యెక్కడో డింకీ కొట్టి ఉంటాడు." వా.

డించి పోవు

 • దిగవిడిచి పోవు.
 • "అతి దు:ఖాన్విత డించి పోవఁ దగవా?" హర. 3. 86.

డిందబడు

 • క్రిందు వడు, మునుగు.
 • "దు:ఖాబ్ధి నంగన డిందంబడి వంది." కుమా. 11. 58.

డిందుపడు

 • 1. దిగులుపడు.
 • 2. తగ్గు.
 • "దిక్పాలకాదుల డెందంబులు దిండుపడి." భాగ. స్క. 6. 282.

డిందు పఱచుకొను

 • తగ్గించుకొను.
 • "సంతాపంబు డిందు పఱచుకొని." భీమ. 3. 4.

డిందుపాటు

 • మనస్థ్సిమితం. విక్ర. 3. 106.

డిగద్రావు

 • 1. అణచి వేయు.
 • 2. విడిచిపెట్టు.

డిగబడు

 • వ్రేలాడు, కూలు.

డిగువడు

 • తగ్గు; శాంతించు.
 • "అనేకవిధంబుల నతని యాగ్రహంబు డిగువడఁ జెప్పి." భాస్క. అర. 259.

డిగ్గ జాఱు

 • దిగజాఱు.

డిగ్గ దాటు

 • కిందికి దుముకు.