పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/883

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

డగ్గు - డప్పు 857 డబ్బా - డవు

డగ్గుత్తిక పడు

 • గద్గదస్వరము కలుగు.
 • "కూఁతు నెడఁబాయు వగల డగ్గుత్తి వడఁగ." కాళిందీ. 3. 205.

డగ్గుత్తిక వెట్టు

 • గద్గదస్వను డగు.
 • "నిట్టూర్పు నిగుడించి డగ్గుత్తిక వెట్టి." భార. కర్ణ. 1. 8.

డగ్గుత్తిక వెట్టుకొను

 • గద్గదిక యేర్పరుచుకొను.
 • "అని డగ్గుత్తిక వెట్టుకొంచు ఘన పక్ష్మాంతర్నిరుద్ధాశ్రుఁ డై." కళా. 7. 97.

డగ్గుపడు

 • గాద్గద్యము నొందు.
 • "డగ్గుపడుకుత్తుకలన్." శ్రీరం. 2. 251.

డచ్చీలు కొట్టు

 • డంబాచారములు పలుకు.
 • "వాడు పొద్దున్నుంచీ సాయంత్రం వరకూ డచ్చీలు కొట్టడంతో సరిపోతుంది." వా.

డప్పిగొను

 • 1. డస్సిపోవు. భార. ఆర. 7. 240.
 • 2. దాహము చెందు. నైష. 8. 177.

డప్పి చెందు

 • తగ్గిపోవు, క్షీణించు. భార. శాం. 1. 52.

డప్పులు కొట్టు

 • డంబాచారములు పలుకు.

డబ్బా డవాల్ బిగించు

 • సన్నద్ధు డగు. శ్రీరంగే. శ. 22.

డబ్బా వాయించు

 • విపరీతంగా పొగడు.
 • "నాఁకూ డబ్బా వాయించేవాళ్లు ఉంటే ఈ పాటికి నేనూ గొప్పవాణ్ని కాకా పోయానా?" వా.

డబ్బుకసాల

 • డబ్బు ఇబ్బంది. రాయలసీమలో ఇది యెక్కువగా వాడుకలో ఉన్నది.
 • "ఈ మధ్య డబ్బు కసాలా ఎక్కువయింది." వా.

డబ్బు డుబ్బు

 • ధ్వన్యనుకరణము.

డబ్బూ దసకం

 • ధనము. జం.
 • "డబ్బూ దసకం యేమైనా తెచ్చావా? వట్టి మాటలేనా?" వా.

డయ్యక క్రుయ్యక

 • అలపూ సొలపూ లేక.
 • ".....కేతు దండఖం,డన మొనరించుచుం బెనఁగె డయ్యక క్రుయ్య కతండు గండునన్." భార. కర్ణ. 3. 169.

డయ్యబాఱు

 • అలసిపోవు. విక్ర. 5. 139.

డవులుకాడు

 • మహా డంబాచారపు మనిషి. అందగాడు.