పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/851

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

జడి - జడ్డి 825 జడ్డి - జత

 • "జడిగొని సమ్మదాశ్రుకణజాలము లొల్కఁగ." పారి. 3. 5.
 • చూ. జడి పట్టు, జడివాన.

జడిగొలుపు

 • జడిగొనునట్లు చేయు.
 • "మిగుల బిరు సగుశరముల్, జడిగొలిపి తద్బలంబుల, మడియింపఁగఁ జొచ్చె మారి మసఁగినభంగిన్." జైమి. 5. 56.
 • చూ. జడిగొను.

జడి పట్టు

 • 1. ముసురు పట్టు.
 • "మరీ జడిపట్టి కురుస్తూంది." వా.
 • 2. పట్టు పట్టు.
 • "తడఁబడక తప్పు లాడక, జడి పట్టక పరుసు గాక...మాటాడ వలయు." సకల నీతి. స.

జడి పెట్టు

 • భయపెట్టు.
 • "విడువక జడిపెట్టు విసిగి యల్లమయు." ప్రభు. 2. 32. పు. కాశీ. 4. 50.
 • రూ. జడి వెట్టు.

జడివాన

 • వదలకుండా ముసురు పట్టి కురిసే వాన.
 • "క్రొవ్విరి జడివాన కుంభినిఁ గురిసె." రంగా. రా. బాల.

జడివెట్టు

 • "....వృధాలాప ప్రబంధోక్తులన్, జడివెట్టం బని లేదు." కాశీ. 4. 50.
 • చూ. జడిపెట్టు.

జడ్డిపెట్టె

 • నడుమ బరువు కట్టి ఇద్దరు మనుషులు మోసుకొని పోవుటకు ఉపయోగించే పొడుగైన కఱ్ఱ - జడ్డి. దానికి కట్టిన పెట్టె - జడ్డిపెట్టె. బ్రౌన్.

జడ్డియీటె

 • నడుమ పిడిగల యీటె. బ్రౌన్.

జడ్డుతనము

 • మాంద్యము; సోమరితనము.

జడ్డుపడు

 • అలస మగు.
 • "జడ్డుపడి యుండె నొక కొంత ప్రొద్దు వేడ్క." శివ. 1. 64.

జడ్డుమనిషి

 • సోమరి.
 • "వాడు వట్టి జడ్డుమనిషి. వాడితో పెట్టుకుంటే ఏ పనీ కాదు." వా.

జడ్డు వడు

 • వెనుక పడు.
 • జడ్డు-జడత, మాంద్యం-జడ్డుమనిషి-సోమరి, అలసుడు అనే అర్థంలో నేటికీ వాడుకలో ఉన్నది. పండితా. ప్రథ. దీక్షా. పు. 178.

జతకట్టు చేయు

 • సన్నాహపఱుచు.
 • "చతురంగబలమున జతకట్టు చేసి." వర. రా. సుం. పు. 156. పం. 5.