పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/84

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అది_____అది 58 అది_____అది

 • "వాడు దివాలా తీయడం ఒక్క టే కొదవ." వా.
 • 2. ఏ మున్నాయి గనుక అది లే దని?
 • "ఒకరు:- ఎంతమంచి షిఫాను చీరలు వచ్చా యనుకున్నావు!
 • "మరొకరు:- అదొక్కటే తక్కువమ్మా! నా మొహానికి." వా.

అది కాదు

 • వాక్యోపస్కారకము.

అది గాక

 • అంతే కాక.
 • ఏ దైనా ఒకటి చెప్పి మరొకటి చెప్పునప్పుడు ఉపయోగిస్తారు.
 • "వానికి మన మంటే పడదు. వాడా లోభి. ఇలాంటప్పుడు మనం పోయి అడిగితే వా డిస్తాడా చస్తాడా? అది గాక అంతదూరం మనం పోయి వచ్చేంత సావకాశం కూడా లేదు." వా.
 • చూ. అదీ గాక.

అది నేరమా?

 • అది ఒక తప్పా?
 • ఏదో కొంత పొరపా టున్నా అదంత పెద్ద తప్పుకాదు అని చెప్పుటలో ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • "ముదురు చందురు గావి కెమ్మోని మీద, నాట నొత్తిని పలుగంటి నాటుపట్ల... అది నేరమా తలంప."
 • రాజగో. 3. 36.
 • "ఆయన వచ్చేటప్పటికి నేను ఇంట్లో లేను. అదీ ఒక నేరమా? దాని కింత గొడవ పెట్టాలా? ఇంతకూ ఆయనకు కాఫీపొడికోసమే వెళ్లాను."
 • "వాడిని చేరదీసి అన్నం పెట్టాను. అదీ ఒక నేరమా?" వా.

అది మొదలుకొని

 • అక్కడినుండి.
 • "అది మొదలుకొని చెప్పు మునిద యనిన." కళా. 3. 287.

అది య ట్లుండె

 • "అది యట్లుండె నవ్విధంబున వివిధోపచారంబుల సంఘటింప బెంపునం బ్రవర్తిల్లుచుండు."
 • ప్రభా. 1. 80.
 • "అది అలా ఉండనీ..." వా.

అది యెంతమాత్రము?

 • అదెంత పని?
 • అతిసులభ మనుట.
 • "చేసి కావలె... అన నది యెంతమాత్రము ధరామర నందన వేడు మింక నొండు..." నిరం. 4. 122.
 • "అ దెంతపని? ఒక నిమిషంలో చేసేస్తాను." వా.
 • "నాలుగు పద్యాలూ ఇప్పుడు రాస్తాను. అ దెంత మాత్రం." వా.

అదిరిపాటు

 • 1. అకస్మాత్తు, హఠాత్తు.
 • 2. మిడిసిపాటు.
 • "అదిరిపాటెవ్వ డీక్షించె నాకసమున హాటకపు నుష్ణపింగళు డైనపురుషు, నాతనికి వత్సరద్వయం బవధి చూవె." కాశీ.
 • "వాడి అదిరిపాటు చెప్పడానికి తరం కాదు." వా.