పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/828

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చేప - చేప 802 చేప - చేప

 • "చేరి వారి కరుణే చేపట్టినమన్ననలు." తాళ్ల. సం. 8180.

చే పట్టు

 • 1. గ్రహించు.
 • "...నీ పట్టంబు నీ మంత్రు లి, చ్చిరి నా కింతయు నీదు రాజ్య మిది వే చేపట్టు నేఁ బోయెదన్." భా. రా. కిష్కిం. 1. 30.
 • 2. వధువుగా లేక వరునిగా పరిగ్రహించు.
 • "పుట్టితి వజుతనువునఁ జే, పట్టితివి పురాణపురుషు భవనము..." భాగ. 1. స్కం. 9.

చేపట్టుకుంచము

 • అందుబాటులోని అమూల్య వస్తువు.
 • "కొల్చినవారికిఁ జేపట్టుకుంచమవు." తాళ్ల. సం. 6. 173.

చేపట్టుకొమ్మ

 • ఆధారము.
 • "సదాచారమునకుఁ బ్రాపు నైపుణ్యమునకుఁ జేపట్టుకొమ్మ." ఉత్త. రా. 1. 37.

చేపట్టు చేయు

 • భోజనానికి కూర్చునే ముందు విస్తరి వేయుచోట ముందుగా నీళ్లు చల్లి అలికి ముగ్గుకఱ్ఱ వేయు.
 • "చూపట్టఁగ గోమయమున, జేపట్టొనరించి." శుక. 2. 38.
 • "రారయ్యా యని శుద్ధిమచ్చరణు గోత్రా దేవతా పుత్రు వి,స్మే రాగ్ని ప్రభుఁ గూరుచుండ నిడి మ్రోల్చేపట్టు గావించి నీ,రారం బండిన ప్రాఁతరాజనపు దివ్యాన్నంబు నొక్కింత..." పాండు. 4. 168.
 • ఇందులోని 'చేయు' పర్యాయ పదాలయిన ఒనరించు, కావించు ఇత్యాదులు వేనితో నయినా ఇది ప్రయుక్త మవుతుంది.

చేపట్లకు వచ్చు

 • కొట్లాటకు వచ్చు.
 • "సిగ వీడన్ వెనుచక్కి పింజె వదలన్ జేపట్లకున్ వచ్చినన్." ఉత్త. రా. 6. 361.

చేపడవ

 • చిన్న దోనె. హంస. 4. 182.

చేపడు

 • 1. దొరకు.
 • "జడధి కియ్యునికి చేపడదు గాక." విప్ర. 2. 65.
 • "ఆ పసిఁడి గిన్నె యెవ్వరి, చేపడియెనొ వీరి నేల సిలుగులఁ బెట్టం, జూపోపరు గా." విప్ర. 5. 28.
 • 2. అగు, కలుగు.
 • "శ్రీయును బ్రాయంబుఁ దెలియఁ జేపడును దుదిన్." హరి. ఉత్త. 7. 106.
 • 3. వశ మగు.
 • "మాలని చేపడుటకు." మార్క. 1. 234.
 • 4. పట్టువడు.
 • "పాండవుల్ చేపడిరేని చంప." భార. ఉద్యో. 4. 68.