పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/827

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చేదు - చేదో 801 చేని - చేప

చేదు మ్రింగు

 • సాహసకార్యమునకు పూను. అపథ్యమును సేవించు. విషము మ్రింగుట సాహస కార్యము కనుక.
 • "చేఁదు మ్రిం గెద వంచుఁ జిలికి నవ్వె ఘృతాచి, మాయలాఁ డని తిట్టె మంజుఘోష." మను. 3. 109.

చేదోడుగా

 • సహాయముగా.
 • "పని పాట సేయఁ జేదోడుగఁ జెం చెతల్పలుకుదోడుగ." కా. మా. 2. 72.
 • చూ. చేదోడు వాదోడు.

చేదోడు పడు

 • సాయ పడు.
 • "హరిపైఁ జిక్కినచిత్తంబు దనకుఁ జేదోడుపడన్." హరి. ఉత్త. 5. 201.

చేదోడు వాదోడు

 • సహాయము.
 • చేయితోడు, వాయితోడు అనగా పనికి తోడుగానూ, పలుకు తోడుగానూ ఉండు ననుట.
 • "ఇది యదృచ్ఛానులాభ మై యొదవెఁ దోటపనికిఁ జేదోడు వాదోడు పాటు పడును." వైజ. 2. 106.

చేదోయి ముకుళించు

 • నమస్కరించు.
 • "చేదోయిన్ ముకుళించి వీడుకొనె." జైమి. 1. 104.

చే నిమ్మపండు

 • అందుబాటులో నున్న వాడు - ఉన్నది. కరజంభలము.
 • "క్రమ్మర నిదె వెంకటేశ నీచే నిమ్మపం డైన నీబంటు." తాళ్ల. సం. 11. 2 భా. 67.
 • చూ. కరజంభలము.

చేనీరు

 • చేతిలో తీసుకొన్న నీరు.
 • "చేనీట నేత్రరాజీవముల్ తుడిచి." వర. రా. యు. పు. 196. పం. 12.

చేను చెట్ర

 • చేలు. జం.
 • "మీయాట లేమో మీపాట లేమో యదియే మీకుఁ బట్టెను గాని చేను చెట్ర యే మాయెనో మడి మట్ర యేమాయెనో యది మీకుఁ బట్టదాయె." ధర్మజ. 44 పు. 14 పం. తె. జా.

చే నులుచు

 • చేతిని మెలివెట్టు.
 • "చెచ్చెర నేతెంచి చే నుల్చి చాఁపి, పుచ్చుచు." పండితా. ద్వితీ. మహి. పుట. 126.

చే నెత్తురు కాకుండ

 • రక్తపాతము చేయకుండ.
 • "... అనూనధైర్యనిధి తావకపుత్రుఁ డితండు నేఁడు చే, నెత్తురు గాక యుండ నతినిష్ఠుర శాత కృపాణ ధారచే..." రాజశే. 2. 39.

చేపట్టిన మన్ననలు

 • పొందిన బహూకృతులు.