పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/810

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చెవి - చెవి 784 చెవి - చెవి

చెవిదండ పల్కు

 • రహస్యముగా చెప్పు.
 • "తాం,బూలము తావి భుగ్గు రని ముంచుకొనం జెవిదండఁ బల్కినన్." కళా. 4. 113.
 • "గో,త్రావిభుఁ డొయ్యఁ బల్కెఁ జెవిదండఁ బెనంగఁ దలంకె నింతయున్." కళా. 7. 154.
 • చూ. చెవిలో చెప్పు.

చెవిదాకా వచ్చు

 • ఎఱుకకు వచ్చు.
 • "ఆ విష్యం యింకా నా చెవిదాకా రాలేదు." వా.

చెవి దార్చు

 • చెవి యొగ్గు.
 • "చెవి దార్చి విని చీమ చిటుకన్న నొకసారి, సెలవి వెంపఱలాడుఁ జిట్ట లెల్ల." మను. 4. 17.

చెవి దేలగిల నిచ్చు

 • చెవి వాలవేయు.
 • "కనుఁగొని త మ్మతండు కడకంటను జూడక యొక్క చీరికిం,గొనక వచో విలాసములకుం జెవి దేలఁగిలంగ నీక." విప్ర. 2. 70.

చెవి దోరగట్ట జెప్పు

 • చెవి నిల్లు కట్టుకొని పోరు.
 • "జూదపుసిరి మేలు గా దని చెవి దోర, గట్టఁ జెప్పిన క్షత్తఁ గిట్టి విడిచె." శ్రీకృష్ణభారతం. ఉద్యో. 1. 402.

చెవి దోర పెట్టు

 • చెవి యొగ్గు.
 • ".....వినియెను చెవి దోరపెట్టె నాఁగ, నాలకించెను వినె నాలించె ననఁగను." ఆంధ్రభా. 3. 119.

చెవి నాను

 • 1. చెవి యొగ్గు.
 • "తన మాట చెవి నాని తా నట్ల సేయుదు, ననెడి." వర. రా. కిష్కి. పు. 492. పంక్తి. 15.
 • 2. చెవి పెట్టుకొను.
 • "మం,దర బుద్ధి చెవి నాని దాని నీక్షించి." వర. రా. అయో. పు. 270. పంక్తి. 24.

చెవి నిడు

 • విను.
 • "వెడ వెడ యప్పలుకులు చెవి నిడి." భార. శాంతి. 1. 56.

చెవిని పడు

 • ఎఱుకకు వచ్చు.
 • "ఈ విషయం వాడి చెవిని పడిన ట్టా యెనా కొంప లంటుకుంటాయి." వా.

చెవిని పెట్టకుండు

 • మాట వినక పోవు.
 • "వా డెన్ని చెప్పినా చెవిని పెట్టడం లేదు." వా.

చెవి నిల్లు గట్టుక చెప్పు

 • నిరంతరం బోధ చేయు.
 • "ఒరుదులగా వచ్చి యొడి మరుంగు పడంగఁ, జెవి నిల్లు గట్టుక చెప్ప రేని." విప్ర. 5. 40.

చెవి నిల్లు గట్టుక పోరు

 • చూ. చెవి నిల్లు గట్టుక చెప్పు.

చెవి నులుము

 • శిక్షించు.
 • "ఆ పిల్లను చెవి నులిమి కూర్చో పెడితే తప్ప వాళ్లంతట వాళ్లు చదువు కుంటారా?" వా.