పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/811

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చెవి - చెవి 785 చెవి - చెవి

చెవి పట్టి తెచ్చు

 • బలాత్కారముగా లాగుకొని వచ్చు.
 • "కలగుండు వడఁ జెండు కరి నైనఁ జెవి పట్టి, బలిమి మైఁ దెత్తు నీ పాద మాన." మను. 4. 34.
 • వాడుకలో -
 • "వాణ్ణి చెవి పట్టుకొని లాక్కొని రా." వా.

చెవి పెట్టు

 • విను.
 • "కట్టఁడు యోగ్యశాటిఁ బొడకట్టఁడు రాచనగళ్లకుం జెవిం, బెట్టఁడు కీర్తి...." బహు. 5. 6.
 • చూ. చెవి బెట్టు.

చెవిపోగులు

 • అంటుజోళ్లు.

చెవి బడు

 • వినబడు.
 • "ఏ పలుకుం జెవిం బడఁగ నీక పెనంగుచు మోము దవ్వుగాఁ, జూపుచు." కళా. 7. 157.
 • "అనుకలకలంబు చెవిఁ బడ." కువల. 4. 128.

చెవి బెట్టు

 • విను. బహు. 5. 6.
 • రూ. చెవిపెట్టు.

చెవి మెలివేసి

 • శిక్షించి, బలవంత పెట్టి.
 • "ఆవిడ ఎలాగో వాణ్ణి చెవి మెలివేసి తాను చెప్పినపని చేయించుకుంటుంది." వా.

చెవియాకు

 • చెవికమ్మ.
 • తొలిరోజులలో తాటాకు చుట్టి పెట్టుకునేవారు. అందువల్ల ఏర్పడినదే కమ్మ అను మాట కూడా.
 • పండితా. ప్రథ. దీక్షా. పుట. 215.
 • చూ. చెవ్వాకు.

చెవి యొగ్గు

 • విను, అవధానంతో విను.
 • చూ. చెవి యొడ్డు.

చెవి యొడ్డు

 • చెవి యొగ్గు.
 • "చెవి యొడ్డి వినంగఁ దగదు." కాశీ. 6. 286.

చెవిలో చెప్పు

 • రహస్యముగా చెప్పు.
 • "శా,లీనుఁడు సుగాత్రి దనపై నొరగ వంచి చెవి,లో నొకటి యే మనుచునో నగుచుఁ జెప్పన్." కళా. 4. 50.

చెవిలో నూదు

 • రహస్యముగా దుర్బోధలు చేయు.
 • "ఆ పెళ్లాం కాస్తా చెవిలో ఊదే సరికి అన్నతో భాగపరిష్కా రానికి వాడు తగాదా పెట్టుకొన్నాడు." వా.

చెవిలో వేయు

 • రహస్యముగా తెలియజేయు.
 • "ఎలాగో యీ సంగతి వాడి చెవిలో వేసి రా, తరవాత సంగతి నేను చెప్తాను." వా.