పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/801

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చెయ్యీ - చెర 775 చెర - చెర్లు

చె య్యీడు

 • రెండుమూర లున్న బట్ట.

చెయ్యెత్తి చూపు

 • తప్పు పట్టు.
 • "అమరులు మమ్ముఁ, జెయ్యెత్తి చూప నొచ్చిన నోరఁ బలుక, నేరుతురొ." వర. రా. యు. పు. 249. పంక్తి. 16.

చె య్యొగ్గు

 • అంజలించు, ప్రార్థించు.
 • "చేకొని నీవే మన్నించఁ జెయ్యొగ్గేఁ గాని." తాళ్ల. సం. 10. 2.

చెరకుపన్నిద మాడుతెఱగున

 • పందాలు వేసుకొని చెఱకును నఱకినట్లు.
 • "చెఱకు పన్నిద మాడు తెఱఁగున గొడ్డండ్ల, నడుములు రెండుగా నఱికి నఱికి." కవిక. 2. 169.

చెరగున ముడి వేసుకొను

 • వశవర్తినిగా చేసుకొను. బాల. 184.

చెరచెర

 • త్వరగా, శీఘ్రంగా.
 • "చెర చెరా నడిస్తే గానీ మనం వేళకు వెళ్ళ లేము." వా.

చెరపనచేట

 • వెధవ. కుక్కు. 40.
 • చూ. చెఱపనచేట.

చెరలాట లాడు

 • చెరలాడు, సరస మాడు.
 • "చిలుకలు పిల్లులు చెరలాట లాడు." వా.

చెరలాడు

 • 1. సరస మాడు; ఆడుకొను.
 • "మత్తిల్లు వ్యాఘ్రడింభములతోఁ జెరలాడు." రుక్మాం. 3. 104.
 • 2. జీరాడు.
 • "చెక్కుటద్దములపైఁ జెరలాడునప్పుడు, కస్తూరికాపత్రకములఁబోలె." శృం. నైష. 6. 103.

చెరలు కొట్టు

 • బుసకొట్టు, ఉత్సాహంతో చెలరేగు. శ్రీరం. 2. 295.

చెరవు వెట్టు

 • బలి చేయు, నఱకు.
 • "అని గొఱియలఁ జెరవు వెట్టి." సింహ. 1. 189.

చెర వెట్టుకొను

 • చెఱ పట్టు.

చెరువుకోడి '*నీటికోడి. హంస. 3. 12. చెర్లాట మాడు

 • సరసము లాడు.
 • 'పిల్లికి చెలగాటం ఎలుకకు ప్రాణసంకటం.' ఇక్కడ చెలగాటమే చెర్లాటం.
 • "చెర్లాట మాడు మోహము, లేర్లయి వర్తిల్ల." పాండు. 3. 63.

చెర్లు గట్టు

 • చెరలు గొట్టు, చెర గొట్టు మారిన రూపం. బుస