పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/797

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చెప్పి - చెప్పు 771 చెప్పు - చెప్పు

చెప్పి చూప వశము కాదు

 • ఇంత అంత అని వర్ణింప నలవి కాదు.
 • "శ్రీకాంతుఁడ నీ మహిమ చెప్పి చూప వశమా!" తాళ్ల. సం. 7. 28.

....చెప్పి చెప్పగ వలె

 • ఈ విషయంలో వీరే ముఖ్యులు అనుపట్ల వారి నెవరినో పే రెత్తి - చెప్పి ఇంకొకరిని చెప్పవలెను అను రీతిగా ఉపయోగించే పలుకు బడి.
 • "ముని భీతిలో మునిఁగినరాజు నుద్ధరిం, పఁగ మమ్ముఁ జెప్పి చెప్పవలెఁ గాదె." శ్రవ. 2. 80.
 • "వ్యాకరణశాస్త్రంలో తాతా రాయుడుశాస్త్రిగారిని చెప్పి ఇం కెవరి నైనా చెప్పాలి." వా.

చెప్పుకాలు

 • చెప్పు వేసుకొన్న కాలు. బసవ. 3. 72.
 • రూ. చెప్పుగాలు.

చెప్పుకింది తేలు లాగా

 • కిమక్కు మనకుండా, చచ్చి నట్టు, అతివిధేయంగా.
 • "అత్తగారి పేరు చెబితే చాలు. వీడు చెప్పుకింది తేలులాగా పడి ఉంటాడు." వా.
 • చూ. కుక్కిన పేనులాగా.

చెప్పుగాలు

 • చెప్పు వేసుకొన్న కాలు.
 • "పావన నిర్మాల్యము చెప్పుఁగాలఁ గొని పోవం ద్రోచి." కా. మా. 3. 105.
 • చూ. చెప్పుకాలు.

చెప్పుటట్టలు

 • చెప్పుల కడుగున నున్న చర్మంరేకులను అట్టలు అంటారు.
 • "చెప్పుటట్టలు శోధించి సిగలు విప్పి." ఆము. 7. 14.
 • "దళమైన అట్టలు వేసి కుడితే చెప్పులు నాలుగునెల లుంటాయి." వా.

చెప్పుడుమాటలు

 • దుర్బోధలు.
 • "చెప్పుడు మాటలు విని వాడు చెడి పోయాడు. మనం ఇప్పు డేం చెప్పినా వాడి చెవి కెక్కదు." వా.

చెప్పులలోని కాళ్లు

 • ఎప్పుడూ ఒకచోట నిలువని వా రనుపట్ల ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • "చెప్పులలోని కా ళ్లనుప్రసిద్ధికి లోనయి యేను బోయితిన్." నానా. 222.

చెప్పుల్లో కాళ్లు పెట్టుకొని

 • వెంటనే తిరిగి పోవుటకు సిద్ధంగా ఉండి. తొందరపడుతూ అనుట.
 • "నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చినా చెప్పుల్లో కాళ్లు పెట్టుకొని వస్తావు. ఒక పూట హాయిగా కబుర్లు చెప్పుకుందా మంటే కుదరడం లేదు." వా.