పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/745

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చిట్లు - చిడి 719 చిడు - చిత్త

చిట్లుకొఱవి

 • పీడాకారి, సంతాపకారి.
 • "పంచశరుం డొక ప్రళయకాలయ ముండు, చిన్న పెంపుడు చిల్క చిట్లు కొఱవి." కలు. శ. 55.

చిట్లుగొను

 • చిటపట చిట్లు.
 • పేలాలు వేయించగా చిట్లుతాయి. గింజలు చిట్లిన వని నేటి వాడుకలోనూ ఉంది.
 • "మంగలమున బ్రేలలు సిట్లుగొన్న పొలుపున." బస. 7. 199. పు.

చిఠాను చెల్లు వ్రాయు

 • లెక్కలో జమకట్టు.
 • "...అయ్య దన రాక యున్న లోపంబు దీరె నేఁడో నృపాల !, యెలమిఁ జిఠాను జెల్లు వ్రాయింపు మయ్య !" నానా. 244.
 • నేటి రూపం చిఠ్ఠా.

చిడిముడి పడు

 • చీకాకు పడు, కోపించు.
 • "చిత్తంబు జల్లనఁ జిడిముడి పడుచు." గౌ. హరి. ద్వితీ. పం. 1079.
 • రూ. చిడిముడి వడు.

చిడిముడిపాటు

 • తొట్రుపాటు; కలత; కోపము.

చిడిముడి వడు

 • 1. ముఖము మటమట లాడించు; అసంతృప్తి వెలిబుచ్చు.
 • "చెదరక యుదరక చిడిముడి వడక." పండితా. ప్రథ. దీక్షా. పు. 178.
 • 2. కుతూహలము చెందు.
 • "చిత్తము లనిఁ జూచువేడ్కఁ జిడిముడి వడఁగా." భార. భీష్మ. 1. 151.

చిడుగుడు పరువులు

 • ఒక ఆట; చెడుగుడు, చిడుగుడు.

చిత్తం !

 • ఎవరైనా పెద్దవారు, గౌరవనీయులు చెప్తున్నప్పుడు వినుటలో అను ఉపస్కారక పదం.
 • "వెళ్ళి రామయ్యను పిల్చుక రారా !" "చిత్తం." వా.
 • అలాగే 'ఔను' అనుటలోనూ కలదు.
 • "నిన్ననే వచ్చారా?" "చిత్తం." వా.
 • ఇత్యాదు లూహ్యములు.

చిత్తకార్తిలో కుక్కలలాగా

 • కామోద్రేకంతో.
 • ఆకార్తిలో కుక్కలకు కామోద్రేకం ఎక్కు వనుటపై ఏర్పడినది.

చిత్తగించు

 • 1. తలచు.
 • "శ్రీహర్షు నాత్మలోఁ జిత్తగించి." రుక్మాంగ. 1. 13.
 • వాడుకలో -
 • "నా మనవి చిత్తగించండి." వా.