పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/744

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చిట్టు - చిట్టె 718 చిట్టె - చిట్లు

 • "ఇట్లు వర్తింప నాతని యింతి గర్భ, కలిత యై చిట్టుముల బయకలు మొగమునఁ, దెలుపు గనిపింప..." శుక. 2. 146.

చిట్టుములు

 • బయకలు.
 • "చిట్టుము లుల్లసిల్లెఁ దఱు చై తోడ్తోఁ గురంగాక్షికిన్." మను. 3. 120.
 • "చిట్టుములు పుట్టెఁ దాఁగను, పట్టికి." దశా. 3. 106.
 • "నెల మసలె నంతఁ గాంతకు....చిట్టుముల్ తఱచు మీఱె." విజ. 3. 228.
 • చూ. చిట్టుముల బయకలు.

చిట్టూట చోటు

 • నీరూరు తావు.
 • "గ్రామ నికటంబు గాక దూరంబు గాక, చౌటి పొరగాక చిట్టూట చోటుగాక వెల్లితల గాక క్రీఁజెదల్ వేరు పురువు, రాతిపోట్లును లేని బారాది నేల." విప్ర. 2. 18.

చిట్టూడి

 • ఒకరక మైన కూరాకు. బ్రౌన్.

చిట్టెడుపంట

 • రెండవపంట.

చిట్టెడుపొట్ట

 • చిన్నపొట్ట. శరభాంక. 95.

చిట్టెడు వేస్తే పుట్టె డగు

 • ముఖం మటమట లాడు. ముఖం పెనంలాగా కాలిపోతున్న దనుట.
 • చిట్టెడు గింజలు వేస్తే పుట్టెడు కావడం అప్పుడే సంభవం.
 • "వాడి మొహం చూడు. చిట్టెడు వేస్తే పుట్టెడు అవుతుంది." వా.

చిట్టెలుక

 • చిన్న జాతి ఎలుక.

చిట్లపొట్టులు

 • ఒకరక మైన బాలక్రీడ. భోజసుతా. 2. 9.
 • చూ. చిట్లపొట్లాలు.

చిట్లపొట్లకాయ

 • ఒక బాలక్రీడ. ప్రబంధ. 613.
 • చూ. చిట్లపొట్టులు.

చిట్లపొట్లాలు

 • ఒక బాలక్రీడ.
 • 'చిట్లపొట్లకాయ సీమరేణి కాయ...' అంటూ పాడడం పిల్లల ఆటలలో ఉంది. పండితా. ప్రథ. పురా. పు. 460.

చిట్ల బొట్లాకాయ కాళ. 3. 33.

 • చూ. చిట్లపొట్లకాయ.

చిట్లి సున్న మగు

 • పెటిలి పొడి యగు.
 • "......తారహారంబులు సొబ గెల్లఁ జెడి చిట్లి సున్న మయ్యె." రాధి. 3. 76.

చిట్లుకట్టె

 • అతి కోపిష్ఠి. శ. ర.