పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/743

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చిట్టి - చిట్టా 717 చిట్టీ - చిట్టు

తాళము వేసి చేయెత్తి మ్రొక్కి." పండితా. మహిమ. 289. పు.

 • చూ. చిటితాళము.

చిట్టిపొట్టి

 • 1. చిల్లరసొమ్ములు.
 • "నింబప్రవాళ మాల్యంబులు వైచిరి, చిట్టిపొట్టి ధరించి రిట్టు నట్టు." పాండు. 3. 74.
 • 2. చిన్న చిన్న.
 • "చిట్టిపొట్టి మాటలతో అత డెంతో అందంగా రాస్తాడు." వా.

చిట్టిబొట్టు

 • ముఖంలో పెద్దగా పెట్టుకొనే బొట్టుకింద పెట్టుకొనే చిన్నబొట్టు.
 • "నింబప్రసూనమాల్యంబులు వైచిరి, చిట్టిబొట్టు ధరించిరి." పాండు. 3. 74.
 • రూ. చిటిబొట్టు.

చిట్టిమట్ట

 • చిన్న తాటిమొక్క.

చిట్టివెదుళుల కదుపు

 • పొట్టి వెదుళ్లు (పదార్థ పట్టిక) చిటచిటలాడు వెదురులూ కావచ్చును.
 • "ఉగ్రభటులు నిట్టి వెదుళుల కదుపుగా." కుమా. 12. 121.

చిట్టాడు

 • చెలరేగు.
 • "చిట్టాడుసిగ్గుతోఁ జేపట్టి పెనఁగు డెందము." సారం. 3. 148.

చిట్టీత

 • చిన్న కాయలు కాసే యీత చెట్టు.

చిట్టీదు

 • చిట్టీతచెట్టు.
 • "వెలివాడకుఁ గడుఁజేరువ, సెలయేటికిఁ బొరువుతాళ్లుఁ జిట్టీఁదులునా, వల దఱుచు భద్రకాళీ, నిలయంబు." శివరా. 3. 100.

చిట్టుడుకు

 • కవోష్ణ మైన, కొద్దిగా ఉడికిన.

చిట్టుడుకు నీళ్లు

 • బియ్యం ఉడుకుచుండగా పై నున్న నీళ్లు.
 • "చిట్టుడుకు నీళ్లు త్రాగితే మంచి దంటారు." వా.

చిట్టుడుకు పట్టు

 • కొద్దిగా ఉడుకు.
 • "ఉరము గంధంబు చిట్టుడుకు వట్టిన బొంగి, యందు దుమార మై యావు లెగ సె." శృం. శాకుం. 3. 174.

చిట్టుముల బయకలు

 • గర్భిణీస్త్రీ తొలి నెలలలో చేసుకొను వాంతులు. ఇవి రెండూ (చిట్టములు, బయకలు) ఒకే అర్థంలో ప్రయోగింపబడేవే అయినా ఇచ్చట రెండూ కలిసి ఉండుట విశేషం. (చిఱు + ఉమ్మి + లు.)