పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/740

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చిచ్చి - చిచ్చు 714 చిచ్చు - చిట

చిచ్చికొట్టు

 • జో కొట్టు.
 • "కాస్త ఆ పిల్లను చిచ్చికొట్టి నిద్రపుచ్చవే తల్లీ." వా.

చిచ్చీ యను

 • చీకొట్టు.
 • "లచ్చన మెఱుఁగనికవులను, జిచ్చీ యని సుక వివరులు చేపట్టరు గా." కవిజ. అవతారిక.

చిచ్చును గాడ్పును గూడినట్టు

 • అగ్గికి గాలి తో డయినట్లు - అనగా మరింత విజృంభించు అనుట.
 • "మేడ్పడి రాజ్యగర్వమున మీఁదు తలంపవు గాక చిచ్చునుం, గాడ్పును గూడినట్టు." ఉ. హరి. 4. 198.

చిచ్చుపిడుగు

 • అగ్గిపిడుగు.

చిచ్చుఱపిడుగు

 • చిచ్చుపిడుగు. కుమా. 5. 70.
 • రూ. చిచ్చఱపిడుగు.

చిచ్చు లేక చిముడు

 • కారణము లేకయే త్రుళ్లిపడు; మండిపడు.
 • అగ్గి లేకయే ఉడికిపోవు వా డని వాచ్యార్థము.
 • అతి కోపిష్ఠి అనుట.
 • "చిచ్చు లేక చిముడు మచ్చరీఁ డీ సుద్ది, వజ్రనాభుఁ డోర్చువాఁడె యకట !" ప్రభా. 1. 134.

చిచ్చుఱుకు

 • 1. అగ్నిప్రవేశము చేయు. కాశీ. 2. 86.
 • 2. సహగమనము చేయు.
 • "చిచ్చుఱికిన సతి కెదురుగ వచ్చు విమానములు." రుక్మాం. 4. 94.

చిచ్చులో నెయ్యి పోసిన భంగి

 • అగ్నిలో ఆజ్యము పోసినట్లు. మఱింత దోహదమగు ననుట.
 • "విచ్చేయు మనుకురువిభుఁ జూచి సీరి, చిచ్చులో నెయ్యిఁ బోసినభంగి మండి." ద్విప. జగ. 183.

చిచ్చు సింగార మెంచదు

 • ఏవిచక్షణా లేనివానిపట్ల ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • అగ్నికి అంద మైన దైనా కాని దైనా ఒకటే. అన్నిటినీ కాల్చి వేస్తుంది. వేంకటేశ. 75.

చిటమట మను

 • మండి పడు, చిటచిట లాడు.

చిటచిట లాడు

 • 1. చిడిముడిపాటు చెందు; కోపగించు.
 • "హరి సర్వమయుం డటె యంచుఁ బట్టితోఁ జిటచిటలాడి." పారి. 3. 32.
 • 2. చిట చిట శబ్దము చేయు.
 • ధ్వన్యనుకరణము.

చిటపెట

 • ధ్వన్యనుకరణము.