పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/741

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చిట - చిటి 715 చిటి - చిటి

చిటపట వోవు

 • చిటపట లాడు. క్రీడా. పు. 80.

చిటబొట మని

 • చినుకులు పడుటలో -
 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "అట మున్ను మొగులు బలియుచుఁ, జిట పొట మని పాట పాట చినుకులు వడఁ జొ,చ్చుట యాది గాఁగఁ..." కళా. 4. 90.

చిటికిలపందిరి వేయు

 • మాటలతో మభ్యపెట్టు.
 • చిన్న చిన్న పుల్లలతో పందిరి వేస్తే చూడ్డానికి అందగానే ఉంటుంది. కాని కాస్త చెయ్యి తగిలితే కిందపడి పోతుంది. దానిమీద వచ్చిన పలుకుబడి.
 • "వాడి వన్నీ వట్టి కోతలు. ఆ చిటికెల పందిరి నమ్ముకొని ఆ వ్యవహారంలోకి దిగితిమా మనమే నవ్వుల పాలవుతాం." వా.

చిటికలో

 • క్షణంలో. కొత్త. 53.

చిటిక వేయు

 • బొటనవ్రేలూ, నడిమివ్రేలూ చేర్చి, జార్చి, చిటు క్కని శబ్దము కలిగించు.
 • "కొ,క్కెరయఁగఁ జూచి పందియపు టెంకువ దిద్దుచుఁ జిట్కె వేసి స,ళ్లిరి." హంస. 3. 216.

చిటికెనవ్రేలి కెక్కు

 • ప్రథమగణ్యు డగు.
 • లెక్కించునప్పుడు మొట్ట మొదట చిటికెన వ్రేలిని మడిచి చెప్పుట పై యేర్పడిన పలుకుబడి.
 • "ఉత్తమమతిని మరుత్తుండును జిటికెన వ్రేలి కెక్కి సకలభూచక్రంబును సక్రమంబుగ నేలిరి." ధర్మజ. 32. 5. తె. జా.

చిటిచాప

 • మెత్తని చిఱుచాప.
 • "బాలీసు రతనంపు గీలు బొమ్మలు చిటి,చాపలు వెడఁదవింజామరలును." రసిక. 1. 61.

చిటితాళము

 • చిన్న తాళము.
 • "చిటి తాళములు చంక పుటిక నొక్కకమాటు, గతి రయంబునఁ దాఁకి కలసి మొఱయు." ఆము. 6. 6.

చిటిపొటి

 • 1. చిలిపి తగాదా.
 • "ఇటు మీ లోపల నూరక - చిటి పొటి వలదు." సింహా. 8. 80.
 • 2. అల్పాల్ప మైన.
 • "చిటిపొటి సొమ్ములు పెట్టుక, పుటపుటగా వీధివెంటఁ బొరుగిండ్లబడిన్." హంస. 5. 25.

చిటిబొట్టు

 • ముత్తైదువలు మంగళకరంగా ధరించే చిన్న బొట్టు.