పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/739

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చిగు - చిగు 713 చిగు - చిచ్చ

చిగురాకుమఱుగునం బొడము మొగ్గయుం బోలె

 • ఆకుమఱుగు పిందెవలె.
 • "తన ముఖం బెత్తి చిగురాకుమఱుగునం బొడముమొగ్గయుంబోలె." శుక. 1. 538.
 • చూ. ఆకుమఱుగుపిందె.

చిగురుకొను

 • చిగిరించు; పొడము.

చిగురు గొలుపు

 • చిగు రెత్తించు, చిగుర్ప జేయు.

చిగురుజొంపము

 • చిగురుటాకుల మొత్తము.
 • "శ్రీ రమణీకుచశిఖరాగ్రముల నేలి, చిగురుజొంపంబు లై జిగి చెలంగు." రాధి. పీఠిక. ప. 16.

చిగురు లొత్తు

 • చిగురించు.
 • "సీమంతినికిఁ గోర్కి చిగురు లొత్తె." రాధా. 1. 128.

చిగురులో చేగ యగు

 • మొలకలోనే చేవ దేరు, సారవంత మగు.
 • చెట్టు ముదిరిన ట్లెల్ల చేవ దేరుతుంది. అలా కాక చిగురులోనే చేవ గల దైన దనుట.
 • "చేవ దేరి చిగురులో చేఁగ యై యుండెను." తాళ్ల. సం. 8. 165.

చిగురెక్కు

 • వాసి కెక్కు.
 • "ఎడపక జంగమం బే వస్తు వైన, నడుగ కుండిన నొట్టు నడిగిన లేదు, అనినచో నా యొట్టు నఖిలంబు వినఁగఁ, దన కని గర్వించి దండితో గంట, మొగసాలఁ గట్టించి మ్రోయించుకొనుచుఁ, జిగురెక్కి యున్నాఁడు." ద్వి. భల్లా. 2. 24.

చిగురొత్తు

 • 1. చిగిరించు
 • "చెప్ప వే కరుణాలత చిగురొత్త." భార. శాం. 5. 542.
 • 2. పొడము.
 • "కయ్యపువేడుక చిగురొత్త." భార. ద్రో. 1. 55.
 • 3. అనురాగపూరిత మగు.
 • "మలయపుగాలి రాకలకు మానసముల్ చిగురొత్త దంపతుల్." ఇందు. 3. 102.

చిగుర్కొను

 • చిగురుకొను.

చిచ్చరకోల

 • అగ్ని బాణము.
 • "నాడింధమునిఁ గన్న నాతిపై నేయును, నలరుఁ జిచ్చరకోల నంగ భవుఁడు." క్రీడా. పు. 68.

చిచ్చఱపిడుగు

 • అగ్గి పిడుగు.
 • "....దందడిఁ దార్కొని మండుచుండెఁ జి,చ్చఱ పిడుగుల్ వడిం దొరఁగు చాడ్పున నంబరవీధి నుగ్రమై." భార. విరా. 5.
 • "వచ్చెఁ గద విటులపాలిటి, చిచ్చఱ పిడు గింక నేమి సేయుదు." నిరంకు. 2. 122.