పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/74

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అడు____అడ్డ 48 అడ్డ____అడ్డ

 • "శీఘ్రము పఱతెంచెద ననుట యడుగు వాసినచో నక్కఱ వాయు ననుట నిజమని యెఱుగరు గా." శుక. 3. ఆ. 146. ప.

అడుగూ బడుగూ

 • వంట చేసినపాత్రలో మిగిలిన అంటూ సొంటూ.
 • "వాళ్లంతా తిని కుడిచినతర్వాత ఇంత అడుగూ బడుగూ ఉంటే నా మొహాన వేస్తారు." వా.

అడువపుట్టువు

 • తక్కువవాడు - ఒకరికింద పడి ఉండేవాడు.<.big>
 • శ. ర. లో కాపువాడు అని ఉన్నది. అది సరికాదు. ఈ అడువ, అడవ, అదువ, అదవ దాదాపు సామాన్యార్థ కాలు.

అడుసున పాతినకంబము

 • అస్థిరము.

అడ్డంగా చీల్చి పారేస్తాను

 • తిట్టునప్పు డనుమాట.
 • "మళ్ళీ యింకోసారి యిలాగే అన్నావంటే అడ్డంగా చీల్చి పారేస్తాను." వా.

అడ్డంగా పెరుగు

 • లా వగు.
 • "వా డీ మధ్య అడ్డంగా పెరిగి పోతున్నాడు." వా.

అడ్డం పుట్టినవాడు

 • మొండివాడు, మూర్ఖుడు.
 • "వాడు అడ్డం పుట్టినవాడు. వాణ్ణి ఒప్పించడం బ్రహ్మతరం కాదు." వా.

అడ్డకత్తి

 • పట్టాకత్తి.

అడ్డ కట్టుకొని

 • ఆకట్టుకొని, స్వాధీనము చేసికొని.

"ధీయుత! యడ్డకట్టుకొని తెచ్చి నరుల్
తమ కెక్కిరింతలన్, జేయుట నీతివైభవ
విశేషము గాదె తలంచి చూడగన్."
              కళా. 7. 262.

అడ్డ కమ్మి

 • గుమ్మముకమ్మి, లక్ష్మికమ్మి.

అడ్డకఱ్ఱలు

 • ఒక రక మైన సుఖరోగము, విఘ్నములు.
 • చూ. అడ్డకఱ్ఱ వేయు.

అడ్డకఱ్ఱ వేయు

 • ఆటంక పెట్టు.

అడ్డకాలు వేయు

 • విఘ్నము కలిగించు.
 • ఎవరైనా పోతుండగా కాలు అడ్డం పెట్టినట్టు అనుట.

"తలగలిగిన గుళ్ళాయులు, గల వేవగ
నైన నీవు గలిగిన దాదృ, క్కలరవము
లెన్ని యైనం, గలిగెడు బోకు మని
యడ్డగాల్ వేయంగన్." సా. ఆ. 2.

అడ్డకు పడ్డ పెట్టుకొను

 • కొంచానికి ఎక్కువ నష్టపెట్టుకొను.

అడ్డ గఱ్ఱమాట

 • అడ్డుమాట.
 • "నీ యడ్డ గఱ్ఱమాటల కీయెడ బని లేదు." రుక్మాం. 5. 90.