పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/73

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అడు_______అడు 47 అడు_______అడు

 • "జనయిత్రీజనకులం గని మది నడరుచు నడుగులకు మడుగు లొడ్డుచు నరుగు సెడ."
 • పాండు. 2. 25.

అడుగుల వ్రాలు

 • పాదాభివందనము చేయు.
 • "దశరథు డడుగుల వ్రాలు తనయుల నిర్వుర దా గౌగిలించి."
 • వర. రా. బా. పు. 207 పంక్తి 18.

అడుగు లాన

 • పాదాల సాక్షిగా.
 • ఒట్టు పెట్టేటప్పుడు చెప్పే మాట.
 • "నీ యడుగులాన." కాశీ. 7. 179.

అడుగులు తడబడు

 • "అడుగులు తడబడ నడరెడు నడపుం గడకల నడుములు గడగడ వడకం..." కళా. 6. 251.
 • "అడుగులు తడబడ బులకలు, పొడమగ సఖివెనుక కొదుగ బోవుచు నరసెం." కళా. 7. 147.

అడుగుల కెఱగు

 • నమస్కరించు.
 • "సంతసంబున వచ్చి యా సంయ మీంద్రు, నడుగులకు నెఱగుడు నత డాదరమున." పారి. 2. 22.

అడుగులు సడుగులు

 • చూ. అడిగండ్లు మడిగండ్లు.

అడుగులేని గిన్నె

 • కుదురు లేని మనిషి.
 • "వాడు వట్టి అడుగు లేనిగిన్నె. ఎక్కడా నాలుగునాళ్లు పని చేయలేడు." వా.

అడుగులో అడుగు వేసుకొంటూ

 • మెల్లగా.
 • "ఇలా అడుగులో అడుగు వేసుకొంటూ వెడితే యిక మనం చేరినట్టే." వా.

అడుగులో దాటిపోవు

 • కొంచెములో తప్పిపోవు.

అడుగులో హంసపాదు.

 • ఆరంభంలోనే విఘ్న మనుట. 'ప్రథమకబళే మక్షి కాపాత:' వంటిది.
 • "వాళ్లు పిల్లను చూడ్డానికి వచ్చేసరికి మా అమ్మాయి ముట్టయి కూర్చుంది. అడుగులోనే హంసపాదు. ఏ మవుతుందో ఏమో!"
 • చూ. అంచపదము.

అడుగువట్టు

 • నీటిలో అడుగుభాగమునకు దిగిపోవు.
 • నౌకలు మొదలగువానివిషయంలో నీరు లోతు తగ్గగా నేల తాకి ఆగిపోయినప్పుడు కూడా అడుగుపట్టిన దంటారు.
 • "నిర్భరగతి ద్రచ్చుచో నడుగువట్టిన తద్గిరి యెత్తవే." పారి. 3. 29.

అడుగు వాసినచో నక్కఱ వాయు

 • ఇల్లు దాటిపోతే ఇంక ఇంటి ధ్యాస ఉండదు.
 • ఇది సామాన్యంగా మగ వాళ్లను గూర్చి చెప్పుటలో ఆడవా ళ్లుపయోగించే పలుకుబడి.