పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/725

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చాచు - చాటు 699 చాటు - చాడీ

చాచు

 • చేయి చాచి అడుగు, అర్థించు. దాశ. 96.

చాట బంచు

 • చాటింపు వేయించు.
 • "సకలజనులకుఁ బయనంబు చాటఁ బంచి." జైమి. 2. 106.

చాటభారతము

 • అనంత మైన ప్రసంగము. తొలిరోజులలో పెద్దసైజులో భారతం వగైరాలు అచ్చు వేసేవారు, అవి చేటవలె పెద్దవి కనుక చేటభారతములు అని అలవా టయినవి. అవి పెద్దవి కూడా కనుక యెక్కువ అన్న అర్థంలో పలుకుబడి అయినది.
 • "నీ చాటభారత మంతయు వినుటకు నాకు దెఱపి లేదు. గాని ముచ్చి మూడు మాటలలోఁ జెప్పఁ గలిగితివా చెప్పుము." వా.
 • చింతా. 7. అం. 68. పు.
 • చాటుభారత మని మార్చి కొందఱు అర్థం చెప్పుట సరి కా దనిపించును.

చాటు చేయు

 • మఱుగుపఱచు.
 • "చాటు చేసిన నేమి చక్రవాకులఁబోలు, పాలిండ్లమెఱుఁగులు బయలు పడియె." క్రీడా. 95.

చాటుపడు

 • మఱుగుపడు.

చాటు మాటున

 • చాటున.
 • "...అడంగెఁ కీఁకటుల్, గొందుల సందులన్ గుహల గుట్టలఁ బుట్టల చాటు మాటునన్." అని. 3. 85.

చాటు మాటు లేక

 • గుట్టు గోప్యము లేక - బహిరంగంగా.
 • "చాటు మాటు లేక తేట తెల్లంబుగా, నబ్బోటితోఁ జాటం దొడంగె." చంద్రరేఖా. 2. 8.

చాటువడు

 • మఱుగుపడు.
 • "తురగములు నీరుగొను నవసరము నేతెంచె మనము చాటువడుదము." జైమి. 29.

చాడికత్తె

 • చాడీలు చెప్పునది.

చాడికాడు

 • చాడీలు చెప్పువాడు.

చాడి చెప్పు

 • ఒకరిపై కొండెములు చెప్పు.
 • "చాడి చెప్పిన మనవిగా సంగ్రహించు." రాజగో. 3. 17.
 • "వాడికి వాళ్లమీదా వీళ్లమీదా చాడీలు చెప్పడమే పని." వా.
 • చూ. చాడీకోరు.

చాడీకోరు

 • చాడీలు చెప్పువాడు.