పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/724

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చాకి - చాగ 698 చాగ - చాచి

చేయక పోయినా నీళ్ళలో ఉండాలి.

 • మొసలిపడిశము వంటిది. చాకలివాడు ఎప్పుడూ నీళ్లలోనే ఉంటాడనుట పై వచ్చిన పలుకుబడి. కృష్ణనీ. 72.

చాకిబాన

 • చాకలి బట్టలుతికేబాన; ఒక పిల్లల ఆట.

చాకిమూట

 • చాకలివాని మైల బట్టల మూట.

చాకిమణుగులు

 • అస్థిరములు. తాళ్ల. సం. 11. 3 భా. 116.
 • చలువ చేసి మడత పెట్టిన వస్త్రాలు కాసేపటికి మడతలు చెరిగిపోయి మామూలు అయి తీరును కదా !

చాకిరేవు పెట్టు

 • ఒకరి లోపాలను ఎత్తిచూపు వారి గుట్టు మట్టులు కడిగివేయు.

చాగబడు

 • సాగిలపడు, సాష్టాంగపడు.
 • "పుడమి నంతటఁ జాఁగఁ బడి మ్రొక్కి." పండితా. ప్రథ. పురా. పుట. 302.

చాగఱ గొను

 • చంపు.
 • "నాగ రథాశ్వ భటావలిం గదన్ జాఁగఱ గొన్నఁ జక్కుగ." ఉత్త. హరి. 6. 68.

చాగి మ్రొక్కు

 • సాష్టాంగ నమస్కార మొనర్చు. పండితా. ప్రథ. పురా. పుట. 455.
 • చూ. చాగిలి మ్రొక్కు.

చాగిల బడు

 • సాష్టాంగపడు.

చాగిలి మ్రొక్కు

 • సాష్టాంగ నమస్కారం చేయు.
 • "సంతాపమునఁ జిక్కి చాఁగిలి మ్రొక్కి." పండితా. ప్రథ. దీక్షా. పుట. 102.
 • "వినయంబునఁ జాఁగిలి మ్రొక్కి యిట్లనున్." జైమి. 4. 81.
 • "యలఘువ్రతుఁ డా బాలిక, కిలఁ జాగిలి మ్రొక్కి లేచి..." కళా. 5. 76.
 • చూ. చాగి మ్రొక్కు.

చాగుబడికెలు

 • సాష్టాంగనమస్కారాలు. బ్రౌన్.

చాచి కొట్టు

 • చేతికొలది చెంపపెట్టు పెట్టు.
 • "చాచి కొట్టేసరికి చెంప బురబురా వాచి పోయింది." వా.