పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/726

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చాడీ - చాప 700 చాప - చాప

చాడీగొట్టు

 • చాడీకోరు.

చాతుర్మాస్యము

 • ఒకవ్రతము.
 • నాలుగునెలలుచేసే యజ్ఞము; వ్రతము.

చానపి పట్లల్కు

 • పట్టెలు తీర్చి పేడనీళ్ళతో అలుకు.
 • "సరసర బసవయ్య సనుదేహ మున్న, కర మభిషేకంబు గావింత మనుచుఁ, జానపి పట్లల్కి సద్భక్తి యద్ది, గానక చాపల కాళ్లు గడ్గుటయు." బస. 7. 204. పుట.

చాపకట్టుగ

 • కుప్పగా.
 • "చాపకట్టుగఁ గూలె సకలబలంబు." పల. పు. 114.
 • "చాఁపకట్టుగఁ బడ్డసైంధవములు." జైమి. 2. 78.

చాపకట్టుగా కూలు

 • కుప్ప గూలు.
 • "చాపకట్టు పడం గూలిన." కాశీ. 6. 277.

చాప కట్టు వడ గొట్టు

 • కుప్ప గూలునట్లు కొట్టు.
 • "మూకల గిట్టివడిన్ జాఁపకట్టు వడం గొట్టి." జైమి. 2. 31.

చాపకట్టు వడు

 • చాప వలె వరుసగా కింద పడిపోవు.
 • "తిరుగ వచ్చినం జొచ్చి చక్కడఁ చుటయుం జాఁపకట్టు వడిన ఘోటకంబులక్రింద మిల మిల మెలంగెడు రావుతులును." ఉ. హరి. 3. 27.

చాపకింది నీరు

 • తెలియకనే ఆపద తెచ్చునది.
 • మెల్లగా అంతటా అలము కొనునది.
 • చాపకింద నీళ్లు పోస్తే పైకి కనిపించవు కానీ చల్లగా అంతట అలుముకొనును.
 • "పాపముఁ బుణ్యము పై పైఁ గూడుకొని, చాపకిందినీరు సంసారము." తాళ్ల. సం. 8. 105.

చాప చద రగు

 • నానాటికి దిగజారు.
 • చాప పెద్దది చినిగి చినిగి చదరగా మిగులు.
 • "చాప యై, చద రయి నిల్చి యిప్పటికి...." గీర. విగ్ర. 33.

చాపచుట్టగ చుట్టు

 • చాపను చుట్టినట్లు చుట్టు.
 • "జగ మెల్లఁ జాపచుట్టగఁ జుట్టి ఘనశక్తి, నెసఁగు హిరాణ్యాక్షుఁ డేమి యయ్యె...." కళా. 6. 20.

చాపచుట్టగా

 • చదరముగా.
 • చాప పఱచిన ట్లనుట.
 • "....బడల్పడియె ననఁగఁ జాపచుట్టఁగఁ బడె నని తోఁపఁబడును." ఆంధ్రభా. 3. 104.
 • "ఆ గాలివానకు చెట్లన్నీ చాపచుట్టగా పడి పోయాయి." వా.