పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/720

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చల్ల - చల్ల 694 చల్ల - చల్ల

 • "మొండరి చల్లచప్పుడు గోడచేర్పు, చండిపో తనునట్టి జాడ నున్నాఁడు." గౌ. హరి. ద్వితీ. పంక్తి. 1497-98.

చల్ల జంపులు

 • చల్లగా గొంతు కోసేవారు. క్రూరు లనుట. తడి గుడ్డతో కుత్తుక కోసే వాడు అనుటవంటిది.
 • "చల్లఁజంపులు జోగి జంగమంబులు." హర. 2. 52.

చల్ల జేయు

 • చల్లార్చు.
 • "దక్షకన్యామనోజసంతాపభరము, నెయ్యమునఁ జల్లఁజేయు పన్నీటి కొలఁకు." కవిరా. 2. 3.
 • 2. మనసున కూరట కల్పించు.
 • "పద్మాయతాక్షి నీ పలుకులు చాలవే, సరసుల హృదయంబుఁ జల్లఁ జేయు." మల్హ. 2. 75.

చల్ల నారు

 • చల్లారు.
 • "పక్వాన్నములు శాకపాకాదికంబులు, చల్లనారినయేనిఁ జవులు దప్పు." కాశీ. 4. 105.

చల్లనికడుపు

 • సంతానవతి యనుట.
 • "ఘనురాల ! చల్లని కడుపుదానవు నీవు." శుక స. 1. 5.
 • "ఆమెది చాలా చల్లని కడుపు. కొడుకులూ, బిడ్డలూ, మనమలూ, మనమరాండ్రూ కావలసినంతమంది." వా.

చల్లనిచూపు చూచు

 • ఆదరముతో చూచు, అనుగ్రహించు.
 • "ఎండ నుండఁగ నీడ యెదురు వచ్చుట గదా, సుదతి చల్లనిచూపుఁ జూచె నేని." ఉషా. 3. 49.

చల్లనివేళ తలప దగు

 • మంచివారైన అనుట. మంచివారిని గూర్చి, మంచి విషయాలను గూర్చి, చల్లని ప్రొద్దున తలచుకొనవలె ననుటపై యేర్పడిన పలుకుబడి. శ్రవ. 5. 43.

చల్లపడు (ప్రొద్దు)

 • సాయంత్ర మగు. 5. 39.

చల్లపడు వేళ

 • సాయంకాలం.
 • "కొంతవడి నిలిచి వారల, పంతంబులు వినుచుఁ జల్లపడువేళకు న,క్కాంతారమునం గల మృగ, సంతతి వధియించి." వరాహ. 4. 87.

చల్ల పెట్టు

 • నిరాదరము చేయు. చల్లవడ జేయుట పరిగ్రహింపక వదలి వేయుటకు - నిరాదరముగా చూచుటకు సూచకము.
 • "హృల్లీలభావంబు సల్ల పెట్టి." పాండు. 2. 11.

చల్లబడు

 • 1. ఎండతీవ్రత తగ్గు.