పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/719

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చలు - చలు 693 చల్ల - చల్ల

 • "బట్టలు చలువ చేసి తీసుక రారా." వా.

చలువజోడు

 • చలవద్దాల కళ్ల జోడు.

చలువ దీర్చు

 • చలువ చేయు.
 • "చలువ దీర్చిన సన్న వలిపె దోవతి మీఁద." నిరంకు. 2. 74.
 • చూ. చలువ చేయు.

చలువపట్టు

 • చలువ చేయు, ఉతుకు.
 • "చల్లడ మామీఁదఁ జలువపట్టిన దట్టి, దలిమంపు దుప్పటి దానిమీఁద." నిరం. 2. 20.
 • 2. చల్లనితావు.
 • "చలువపట్టు విడిసె సాఁ తెల్ల ననుచు." పండిత. పర్వ. 290.

చలువమందు

 • శైత్యోపచారం.
 • "నయ మొకించుక యైనఁ గానంగ రాదు, చలువమందుల శైత్యంబు సంభ విలక." శృణ్. శకుం. 3. 44.

చలువమజ్జిగ

 • నిమ్మరసం పిండిన నీటిమజ్జిగ.

చలువ మిరియాలు

 • ఒక రకమైన మిరియాలు.

చలువలు చేయు

 • శీతలోపచారములు చేయు.
 • "విభ్రాంత యై యున్న హేమాబ్జ నాయికాకాంత చెంత జేరి యాచెలువలు చలువలు జేసి రట యెటువలెను." హేమా. పు. 40.

చల్లకు వచ్చి ముంత దాచ నేల

 • అడగడానికై వచ్చి బిడియ పడడం ఎందుకు అనేపట్ల ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • "తెలియఁగ జెప్పు మింక భవదీయ సమాగమన ప్రసంగముల్, జలజ దళాక్షి! యేమిటికిఁ జల్లకు వచ్చియు ముంత దాఁచఁగన్." విక్ర. 7. 38.
 • "సమయ మై యున్నది చల్లకు వచ్చి, ముంత దాఁపఁగ నేల మోమోటమునకు." సారం. ద్వి. 1. 56.

చల్లగా గను

 • కన్నులు చల్ల వడగా చూచు.
 • అనగా చూచుటలో కన్నులు చల్ల బడిన వనుట.
 • "నేఁటి కీపాటి నీవు నాత్రాటిమహిమ, నింటి కేతేరఁ జల్లఁగా గంటి నింక." శుక. 2. 84.

చల్లగా నుండుము

 • సుఖ సౌభాగ్యాలతో వర్ధిల్లుము.
 • నేటికీ వాడుకలో - వెయ్యేండ్లు చల్లగా ఉండు తల్లీ! అంటారు.
 • "నామారుగఁ జూడర నా బం,గారయ్యా నీవు చల్లఁగా నుండు మిఁకన్." శుక. 2. 71.

చల్ల చప్పుడు

 • వట్టిమాటలు తప్ప చేతలు లేనివాడు.