పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/713

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చన్న - చప 687 చప - చప్ప

 • "ఎన్నఁగ సంసారధర్మ మిది వో మోక్షము చూప, చన్నమన్నవారి కెల్లా సాధనము గాదు." తాళ్ల. సం. 8. 205.

చన్నవారు

 • గతించినవారు.
 • "వారక మును చన్నవారిలో." గౌ. హరి. ప్రథ. పం. 115.

చ న్నవియు

 • ఆవులు మొదలయినవాని చన్నులు చేపు.
 • "ధేనువులు చన్నవిసి పిండు." శకుం. 1. 13.

చన్నిడు

 • తల్లి పాలిచ్చు.
 • "విలపించు బిడ్డలకు నొయ్యనఁ జన్నిడి నిద్ర పుచ్చఁ బోఁగా వలెనో..." హంస. 4. 150.

చన్నిచ్చు

 • తల్లి పాలిచ్చు.
 • "కడుపు నిండఁగఁ జన్నిచ్చి." హరి. పూ. 5. 156.

చన్నూ చంకా ఉన్న ఆడది

 • కాస్త ఆకారం కలస్త్రీమాత్రురాలు.
 • "వాడికి కాస్త చన్నూ చంకా ఉన్న ఆడ దైతే చాలు. వెంట బడతాడు." వా.

చపచపగా

 • ఊరకే.

చపచప చేయు

 • సఫా చేయు, చంపు.
 • "కపులను దెచ్చి లెక్కఁగ నెంచి మమ్ముఁ జపచపఁ జేసి." వర. రా. యు. పు. 30. పం. 2.

చపచప నగు

 • వ్యర్థ మగు.
 • "పలా, శిపతుల ముక్కులుం జెవులుఁ జక్కగ జెక్కఁగ వచ్చి యుండఁగాఁ జప జప నైన తద్వధవిచారవి శేషముతోఁ గకుత్థ్సుఁడున్." కకు. 5. 162.

చప్పట లగు

 • అణగు.
 • "ఒదవెడు జవ్వనంబు వెలి కొత్తఁగఁ బయ్యెద సిగ్గుఁ గూడి చి,ట్టదుమఁగ లేఁత లౌట దిగనీకను మీఱను లేక పక్షపుం, జదువునఁ బ్రక్కల న్మెఱసి చప్పట లై మఱి లావుఁ గూడఁ బైఁ, బొదలె ననంగ...." ఆము. 5. 21.

చప్పట లిడు

 • చప్పట్లు కొట్టు.
 • "సరసంబు లాడుచుఁ జప్పట లిడుచు." పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట. 440.
 • కరతాళ ధ్వనులు చేయుటగా నేడు అలవాటు.
 • "అధ్యక్షుని ఉపన్యాసం ముగియగనే సభ్యులు కరతాళధ్వనులు చేసిరి." వా.
 • రూ. చప్పట్లు కొట్టు.

చప్పట్లు వెట్టు

 • చప్పట్లు కొట్టు, చప్పట్లు చఱచు, కరతాళధ్వనులు చేయు.
 • "చిందులు వాడుచుఁ జెలఁగి యాడుచును, జప్పట్లు వెట్టుచు." పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట. 304.