పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/695

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చంక - చంక 669 చంక - చంక

 • "వాళ్లన్నయ్య దగ్గర ఎప్పుడూ వాడు చంక చేతులు కట్టుకొని నిలబడతాడు." వా.

చంక జేతులు వెట్టుక

 • చేతులు కట్టుకొని.
 • "నిలుచుండి చంకఁ జేతులు వెట్టుక కిరీట,ములు గలరాజులు కొలువు సేయ."

చంక జేతులు వెట్టుకొని

 • వినయముతో. సారం. 1. 62.
 • "నిలుచుండి చంకఁ జేతులు కట్టుకొను వాఁడె, కొలువ రా రే మంచుఁ గెలియ సాఁగె." కువల. 24.

చంకటివాడు

 • చంటివాడు, చంకలోని బిడ్డ.
 • "వాపోవు చంకటివానిఁ బో వైచి." గౌర. హరి. ద్వి. 1055.

చంకతాళి

 • చంకలో తగిలించుకొను మూట. శ. ర.

చంక దుడ్డు, శరణార్థి

 • అననురూపప్రవర్తన.
 • పై కేమో అభయం కోరుతూ వచ్చినట్టు నటిస్తున్నా, కొట్టుటకు కర్ర తీసుకొని వచ్చినట్లు.
 • "శరచాపధారణంబున్, బరమ మనశ్శాంతి దాంతి పరిపాకంబున్, బరికింపఁ జంక దుడ్డును, శరణార్థియు ననెడునట్టి చందము దోఁచెన్." హరవి. 7. 17.
 • "ధరణీశ ! చంక దుడ్డును, శరణార్థియు ననెడు మాట సరి వచ్చె మునీ, శ్వర బాధక మగు నీదు, శ్చరితము పరికింప మిగుల సాహసి వరయన్." హరి. 2. 149.

చంక నాకి పోవు

 • చెడిపోవు.
 • "ఆ కేసు కొత్తవకీలుకు ఇచ్చాను. అది కాస్తా చంక నాకి పోయింది." వా.
 • "నామాట వినక పోతే నీవే చంక నాకి పోతావు." వా.

చంక బిడ్డ లూడిపడునట్లు మాట లాడు

 • చమత్కారముగా, హాస్యముగా, గడుసరిగా మాట లాడు.
 • ".......మన మాదట వేఁడిన మాఱు వల్కఁగాఁ, గొంకెడు నంచు మీ రిపుడు గో లని చూడకు రమ్మ నేర్చుఁ బో,చంకల బిడ్డ లూడిపడ సారసలోచన మాటలాడఁగన్." విజ. 3. 34.

చంకలబంటిగా మెసవు

 • కుత్తుకబంటిగా తిను.
 • "చంకల బంటిగా మెసవి." క్రీడా. పు. 56.

చంకలు ఎగుర వేయు

 • సంతోషించు, సంబరపడు.
 • "పరీక్షలో ప్యా సయ్యా నని వాడు చంకలు ఎగర వేసుకొంటూ వచ్చాడు." వా.
 • రూ. చంక లెగుర వేయు.