పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/696

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చంక - చంక 670 చంక - చంటి

చంకలు కొట్టుకొను

 • సంబరపడు.
 • "ఆఁ. మనపిల్ల నిస్తా మంటే వాడు చంకలు కొట్టుకొంటూ వస్తాడు." వా.
 • చూ. చంకలు ఎగుర వేయు.

చంకలు గుద్దుకొను

 • చూ. చంకలు కొట్టుకొను.

చంకలు గొట్టుకొను

 • సంతోషించు.
 • "కలిగొట్టు చూచి చంకలు గొట్టు కొనుదమే, పొలఁతి గైకొను మల్ల పొన్న రెల్ల." నలచ. 3. 230.
 • "వాని కా ఆస్తి వస్తుందని తెలియగానే భార్య చంకలు గొట్టుకొన్నది." వా.
 • చూ. చంకలు తట్టుకొను.

చంకలు తట్టుకొను

 • సంబరపడు.
 • "తన దత్తుతల్లికి జబ్బు చేసిం దనే సరికి వాడు చంకలు తట్టుకొంటూ బయలుదేరాడు." వా.
 • చూ. చంకలు కొట్టుకొను.

చంకలు తాటించు

 • సంతోషించు.
 • చంకలు కొట్టుకొను అని వాడుకలో ఇది కనబడుతుంది.
 • "బళిరా తేరకుఁ దేరఁ దక్కె నిఁక నీ బంగారకుం డంచుఁ జం,కలు దాటించుచు..." పాండు. 3. 67.
 • "వాళ్ల తాత చచ్చిపోయా డని నిన్న ఉత్తరం వచ్చింది. వాడు చంకలు కొట్టుకొంటూ వెంటనే బయలుదేరి పొయ్యాడు. ఎలాగూ ఆ ఆస్తి వీడికి దక్కవలసిందే గా." వా.
 • రూ. చంకలు కొట్టుకొను.

చంకలు వైచుకొను

 • చంకలు కొట్టుకొను, సంబరపడు.
 • "కానున్న పనికి చంకలు వైచుకొన రాదు, గడచిన వెత దు:ఖపడఁగ రాదు...." రామలిం.

చంకలో పెట్టుకొని పోవు

 • సంగ్రహించుకొని పోవు.
 • "కాస్త అజాగ్రత్తగా ఉన్నా మంటే వాడు దొరికిందాన్ని చంకలో పెట్టుకొని పోతాడు." వా.
 • రూ. చంకను పెట్టుకొని పోవు.

చంక వైచుకొను

 • చంకలు కొట్టుకొను.
 • ఇది సంతోషసూచకము.
 • "సంతసము నాపఁజాలక చంక వైచు, కొనుచు నొకదాఁటు గొని." ప్రభా. 3. 134.

చంగున.....

 • దుముకు ఇత్యాదులలో. ధ్వన్యనుకరణము.
 • కళా. 8. 89.

చంటిక్రిం దిఱికి

 • కొంగుచాటున నుంచి.
 • అనగా వెంట వెంట తిరుగునట్లుచేసి అనుట.
 • "ఈరీతిఁ జంటిక్రిం దిఱికి నాతొత్తు." గౌ. హరి. ద్వితీ. పంక్తి?

చంటిపాప

 • పసిపాప.