పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/694

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఘళు - ఘుమ్మ 668 ఘోట - చంక

ఘళుకు ఘళుకు మను

 • శబ్దించు. ధ్వన్యనుకరణము.

ఘుటిక మ్రింగిన సిద్ధునివలె

 • రససిద్ధుడు రసఘుటికను మ్రింగినట్లు - మౌనంగా; కిమ్మనకుండా. సారం. 3. 164.

ఘుణాక్షరన్యాయముగా

 • బుద్ధిపూర్వకంగా కాక యాదృచ్ఛికంగా యేర్పడినది. ఒక పురుగు కర్రను తొలిచినప్పుడు అందులో అక్షరాకారసామ్యం యేర్పడినట్లు అనుట.
 • "ప్రతిపద్యముఁ జోద్యముగాఁ, గృతిఁ జెప్పిన నొప్పుఁ గాక కృతి నొకపద్యం, బతిమూఢుఁ డైనఁ జిత్రతఁ బ్రతిపాదింపఁడె ఘుణాక్షరన్యాయమునన్." విక్ర. 1. 17.
 • గ్రుడ్డివాటుగా అనుట.

ఘుమ ఘుమ మ్రోయు

 • 1. శబ్దించు. ధ్వన్యనుకరణము.
 • "ఖగేశ్వర పక్ష జనితవాతాం,కుర పూర్తిని శంఖ మపుడు ఘుమఘుమ మ్రోసెన్." పారి. 2. 78.
 • 2. పరిమళించు.
 • "మల్లెపూలు ఘుమఘుమ లాడు తున్నవి." వా.

ఘుమ్మను

 • పరిమళించు, శబ్దించు.
 • "ఘుమ్మను కపురంపు జగతి మూర్చుండి తగన్." వాల్మీ. 3. 101.
 • "ఆపిమ్మట వియచ్చరీపాణి వల్లకీగుంఫ స్వరమ్ములు ఘుమ్ము రనియె." వసు. 5. 3.

ఘోటకబ్రహ్మచర్యము

 • వీలు చిక్కక బ్రహ్మచర్యం నెఱపుట.
 • గుఱ్ఱము ఆడుగుఱ్ఱం కనబడే దాకా బ్రహ్మచర్యం అవలంబిస్తుంది. అందుపై వచ్చిన పలుకుబడి.
 • "కదిసి చూడ ఘోటక బ్రహ్మచర్యంబు, పింగళాజపంబు పిల్లిశీల, మజగరోపవాస మల బకధ్యానంబు, నక్కవినయ మిట్టి నయము లెల్ల." వైజ. 2. 19.

చంక కఱ్ఱలు

 • కుంటివారు నడచుటకు చంకల క్రింద ఆధారంగా పెట్టుకునే కఱ్ఱలు.

చంకకాళ్ళు

 • చూ. చంకకఱ్ఱలు.

చంక కెక్కు

 • ఎక్కువచనవు తీసుకొను. నిరసనగా అనుమాట.
 • "రెండు సార్లు పలకరిస్తే చాలు. వాడు చంక కెక్కి కూర్చుంటాడు." వా.

చంక చేతులు కట్టుకొని

 • చేతులు కట్టుకొని వినయముతో.