పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/692

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గ్రుడ్లు - ఘంటా 666 ఘంటా - ఘట

 • "గవిలో బెబ్బులి డాఁగి గ్రుడ్లు మెఱమంగాఁ గాంచి రా జేసె నే,య వడిన్ బాణమువెంటనే." మను. 4. 46.

గ్రుడ్లు వెలి కుఱుక నొక్కు

 • బాగుగా నొక్కు.
 • "మెడ యొడిసి పట్టి గ్రుడ్డు వెలి కుఱక నొక్కుచు..." కళా. 3. 278.
 • "గుడ్లు బయటికి వచ్చేటట్టుగా మెడ నొక్కినాడు." వా.

గ్రుడ్లు వెల్కుఱకు

 • గ్రుడ్లు బయటికి వచ్చు.
 • గొంతు బిగుసుకొన్నప్పుడూ, ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నదని చెప్పుటకున్నూ వాడుకలో గుడ్లు బయటికి వచ్చినవి అంటారు.
 • "గుంతలోఁ బడ గ్రుడ్లు వెల్కుఱక నాల్క, నడుము గఱుచక నఱచుచు బెడసి మడిసె." హంస. 1. 193.

గ్రుద్దులాడు

 • కొట్లాడు.
 • పశ్చిమాంధ్రంలో అతిప్రచురంగా వాడుకలో ఉన్నది.

గ్రొచ్చి కోరాడు

 • త్రవ్వు.
 • "ప్రాభవంబున దోర్దండబలము మెఱసి, గ్రొచ్చి కోరాడి త్రవ్విరి కుతల మెల్ల." భాగ. 9. 205.

ఘంటాపథము

 • 1. రాజమార్గము.
 • "కలువడంబులు గట్టి ఘంటాపథములందుఁ, బొడవుగా నునుఁబట్టుపడగ లెత్తి." రుక్మాం. 1. 118.
 • 2. రాచబాట వంటిది. కొట్టినపిండి అనుట.
 • "వేదశాస్త్ర పురాణాది విద్య లెల్లఁ, దరుణి నీయాన ఘంటాపథంబు మాకు." నైష. 2. 49.

ఘంటాపథముగా

 • నిశ్చయముగా.
 • ముక్తకంఠంతో అనుట. రాచబాటలో నడచినట్లు నిరాఘాటముగా అనుటపై మాఱిమాఱి వచ్చిన పలుకుబడి.
 • "నిదురమబ్బున నున్న నెన్నెఱిని నెఱను, బొరడుఁబోక ఘంటాపథమ్ముగ నిగమములు." వ్యాఖ్యా. చాటు. తె. జా.

ఘటదాసుని చేయు

 • నౌకరుగా చేయు.
 • "....నే మనంబునం, దలఁచిన రుద్రు నైన ఘటదాసునిఁ జేయుదుఁ గామునింటికిన్." మార్కం. 1. 21.

ఘటన

 • దైవఘటన.
 • చూ. దైవఘటన.

ఘటన చేయు

 • సంఘటిల్ల జేయు.
 • "కలిమి యంగంబు లెల్లను ఘటన చేసి." పార్వ. 6. 93.

ఘటనపడు

 • సంఘటిల్లు.