పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/69

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అడి______అడి 43 అడి_______అడు

అడియడు

 • పాద సేవకుడు.

అడియరి

 • సేవకుడు, నీచుడు.
 • "అడియరితనమున న ప్పాండవుల నాశ్రయింపజాల." భార. సౌ. 1. 7.
 • "అడియరి యై తా భోగార్థముగా దాచిన." విజ్ఞా. అచా. 87.
 • "అటమటీని తోడ నడియరితోడను వెలకు నెత్తమాడ వెరవు గాదు."
 • ఉ. హరి. 3. 112.

అడియాలము

 • సంకేతము, ఆనవాలు.
 • దక్షిణాంధ్రంలో ఇది వాడుకలో నేటికీ ఉన్నది. *రూపాం) అడయాళము. ఇది కన్నడంమాట.
 • "అందరకు సంజ్ఞలు నడియాలంబులుం గల్పించి."
 • భార. భీష్మ. 1. 122.
 • "వాడు దొంగిలించినా డనడానికి అడియాళం ఏమీ దొరకలే దట." వా.

అడియాస

 • పేరాశ.
 • "అక్కట! మోసపోయి యడియాసల జావక యున్న దాన."
 • భార. విరా. 2. 226.
 • "సామ్యముల గోరక పొ మ్మడియాస లేటికిన్." భార. అర. 4. అ.
 • "వాడి వన్నీ ఒట్టి అడియాసలు." వా.

అడివి మేళం

 • అమాయకురాలు. ఏమీ తెలియనిది అనుట.
 • "ఆవిడ ఒట్టి అడివి మేళం. దాన్ని కట్టుకొని ఏం చేస్తావు?" వా.

అడిసాటా

 • కమిషను వ్యాపారము. అడితిగొని చేయు వ్యాపారము. అరసట్టా, సట్టా వ్యాపారం అని నేటివాడుక.

అడిసిగ్గులు

 • నునుసిగ్గులు. తలవంచుకొన జేయుసిగ్గులు. ఇందులోని అడికూడా కాలే, కాళ్లు చూచుకొనుట. తల వంచుకొనుట ఒకటే కదా.
 • "అడిసిగ్గులు తమకంబులు నుడివోవగ." యయాతిచరిత్ర.

అడకులు దిన్న ట్లగునే కడుపున గుట్టెత్తినపుడు

 • చేసినప్పటికంటె దానిఫలితం అనుభవానికి వచ్చినప్పుడు తెలుస్తుంది అనుపట్ల ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • "అడుకులు దిన్న ట్లగునే కడుపున గుట్టెత్తినపుడు గడు బఱచితి."
 • భార. ద్రోణ. 4. 89.

అడుక్కు తిను

 • ఒకతిట్టు, కోపంతో ఎక్కడో దేబిరించు అనుట.
 • "చదువుకోక పోతే అడుక్కు తింటాడు."
 • "ఇంతసే పెక్కడ అడుక్క తింటున్నావురా." వా.

అడుక్కొను

 • ప్రాధేయపడు.
 • "జనని యడుక్కొని చదువుకో