పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/671

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గొంతు - గొంతు 645 గొంతు - గొంతు

గొంతు నొక్కు

 • నోరు నొక్కు. నా. మా. 12.

గొంతు పట్టుకొను

 • 1. గొంతుమీదికి వచ్చు.
 • "అప్పు డేదో అన్నాను. ఇప్పు డది గొంతు పట్టుకొంది." వా.
 • 2. గొంతున కడ్డము వచ్చు.
 • "గొంతు పాట్టుకొం దేమో! మంచినీళ్లు తాగ రా ! అంత యెక్కిళ్లు పెడుతున్నావు." వా.

గొంతు పెగలకుండు

 • నోట మాట రాకపోవు.
 • "వా డింట్లో తెగ వాగుతాడు గానీ నలుగురిలోకి వస్తే గొంతు పెగలదు." వా.

గొంతుపోక

 • గొంతుముడి.
 • చూ. గొంతుముడి.

గొంతు బొంగురు పోవు

 • 1. గద్గద మగు.
 • "వాళ్లమ్మ కనిపించగానే భావాతిరేకం పట్ట లేక పోయాడు. వాని గొంతు బొంగురు పోయింది." వా.
 • 2. గొంతు రాచి పోవు.
 • "పురాణం చదివి చదివి వాడిగొంతు బొంగురు పోయింది." వా.

గొంతుమీద కూర్చొను

 • ఏదైనా యిప్పుడే కావా లని నిర్బంధించుపట్ల ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • "ఇప్పుడే సొమ్మంతా కావా లని వాడు గొంతుమీద కూర్చున్నాడు." వా.

గొంతుమీదికి వచ్చు

 • ప్రమాదస్థితి ఏర్పడు; ప్రాణాలమీదికి వచ్చు.
 • "ఆ విషయం యిలా గొంతుమీదికి వస్తుందని నే ననుకో లేదు." వా.
 • "అక్కడా యిక్కడా అన్నమాటలే యీ రోజు గొంతుమీదికి వచ్చాయి. గమనించావా?" వా.
 • చూ. మెడమీదికి వచ్చు.

గొంతుముడి

 • గొంతుముందు కాయగా కనిపించే ఎముక.
 • చూ. గొంతుపోక.

గొంతు మూగవోవు

 • స్వరవిహీన మగు.
 • "నా గొంతు మూగవోయింది." వా.
 • రూ. గొంతుమూగపోవు.

గొంతులో గురక పుట్టు

 • అవసానదశ సమీపించు.
 • చనిపోవునప్పుడు గొంతులో కఫం క్రమ్ముకొని రావడంతో గురగుర మనుటపై వచ్చిన పలుకుబడి.
 • "ఆవిడకు గొంతులో గురక పుట్టింది. ఇక ఏం జరిగినా గంటలే." వా.

గొంతులో నీళ్లు దిగడం లేదు

 • చాలా జబ్బులో ఉన్నాడు. ఏమాత్రం త్రాణ లేదు అనుట.
 • "వాడికి రెండురోజులుగా గొంతులో నీళ్లు దిగడం లే దట." వా.