పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/670

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గేలి - గొంతు 644 గొంతు - గొంతు

గేలి సేయు

 • గేలి చేయు.

గొంజెగొడుగు

 • ఆతపత్రము.
 • "గొంజెగొడుగులే కొం డెల్లా." తాళ్ల. సం. 11. 3 భా. 53.

గొండ్లికొను

 • నాట్య మాడు. సుద. 3. 34.

గొంతు ఆరిపోవు

 • అఱపువల్ల గొంతు తడి ఆరు.
 • "అరగంట మాట్లాడేసరికి నా గొంతు ఆరిపోయింది." వా.

గొంతుక తడుపుకొను

 • దప్పి తీర్చుకొను, కడుపు నించుకొను. గువ్వలచెన్న. 3.

గొంతుకు ఉరి యగు

 • బాధాకరముగా పరిణమించు.
 • "వీడు నాకు గొంతుకు ఉరి అయి కూర్చున్నాడు." వా.

గొంతు కూచుండు

 • పట్టు పట్టు.
 • "వాడు ఈపని చేస్తేకాని అన్నం తిన నంటూ గొంతు కూచున్నాడు." వా.

గొంతు కూర్చొను

 • మోకాళ్లపై గొంతు మోయునట్లుగా కూర్చుండు.
 • "భోజనందగ్గర గొంతు కూర్చుంటూ వేమిట్రా!" వా.

గొంతు కొను

 • గొంతు కూర్చుండు.

గొంతు కోయు

 • ద్రోహము చేయు. నా. మా. 28.

గొంతు కోసినా....

 • ఏమి చేసినా అనుట.
 • "వాడు గొంతు కోసినా నిజం చెప్పేనా?" వా.

గొంతు చించుకొను

 • అఱచు.
 • నిరసనగా మాట్లాడేటప్పుడు ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • "ఎందుకు అంత గొంతు చించుకుంటావు రా? పిల్లవాళ్లు అల్లరిఒ చేయక పోతే మనం చేస్తామా?" వా.

గొంతు చిదుము పని

 • మెడ నులిమి చంపుట.
 • "కుఱుచవగ చిక్కటారిం, బరికింపక గొంతు చిదుముపనిఁ దలఁచి..." శుక. 1. 318.
 • చూ. గొంతు పిసుకు, మెడనులుము, తల దఱుగు ఇత్యాదులు.

గొంతు చేసికొను

 • అఱచు.
 • "ఇంతీ! యెవ్వరు లే రని, గొంతేటికిఁ జేసె దెవరు గొనిపోయెదరే?' హంస. 3. 222.

గొంతున బడు

 • గొంతులో తగుల్కొను, (మింగునపుడు) మింగుడు పడక పోవు.
 • "వెన్నెలముద్ద భుజింపఁ బోయి గొం,తునఁ బడవేసికొన్న హిమతోయ మొసంగిరి." నిరంకు. 2. 104.