పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/662

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గుఱ - గుఱి 636 గుఱి - గుఱి

వాఱుచు, నట్టిట్టుఁ బాతర లాడువాని." భాగ. స్క. 10 (పూ) 544.

 • 2. ఎక్కు వగు.
 • "పెనఁగు వేడ్క లుల్లంబులలో,గురువులు వాఱఁగ నిలిచిరి." భార. ద్రోణ. 1. 135.
 • 3. క్రొవ్వు పట్టు.
 • "విరుల గుత్తులమీఁద గురువులు వాఱుచు, ముద్దిచ్చు తేటుల మొరపములకు." మార్కం. 5.

గుఱక పెట్టు

 • చూ. గుఱక లిడు.

గుఱకపోతు

 • నిద్రపోతు.

గుఱక లిడు

 • గుఱక పెట్టు.
 • నిద్ర పోవు అని భావార్థము. నిద్రించునపుడు నోరు తెరిస్తే, నోటినుండి గాలి వచ్చి గుఱ్ఱు మని శబ్దమగును.
 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "సెలవుల వనదంశములు మూఁగి నెఱవెట్టఁ, గోల్పులుల్ పొదరిండ్ల గుఱక లిడఁగ." మను. 2. 7.

గుఱగుఱ యగు

 • దురద యగు, దురద కలది యగు. వరాహ. 10. 53.

గుఱి కట్టు

 • కట్టుబాటు.
 • "మారుసాములఁ జల పోరి పోరువేళ, నాదు గుఱికట్లు నిలుచునా." రాధికా. 1. 113.

గుఱికాడు

 • గుఱి తప్పకుండా కొట్టేవాడు.

గుఱికి బారెడుగా

 • కచ్చితంగా కాక - ఏదో ఉజ్జాయింపుగా.
 • గుఱి చూచి కొట్టవలసిన చోట గుఱి పెట్టిన తావుకు బారెడు దూరంలో తగులునట్లు అనుటపై వచ్చినది.
 • "అతడు చెప్పే అర్థం అంతా గుఱికి బారెడుగా ఉంటుంది." వా.

గుఱి కుదురు

 • గౌరవ మేర్పడు.
 • "ఆ వైద్యు డంటే వాళ్లకు గురి కుదిరింది. అందరూ అక్కడికే పోతారు." వా.

గుఱికొండి

 • 1. ఆయముపాటు, మర్మ స్థానము.
 • 2. త్రాళ్ళు.
 • 3. గుర్తు.
 • "అనర్ఘ రత్నసం, కలితపుఁ గుప్పె చామరము గాంచుటయే గుఱి కొండి యంచు న,బ్బలువగలాఁడు." కాళిందీ. 6.53.

గుఱికొను

 • లక్ష్యీకరించు.