పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/663

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గుఱి - గుఱి 637 గుఱు - గుఱ్ఱం

గుఱి చేయు

 • లక్ష్యీకరించు.
 • "మనుజనాయకుని మర్మంబులు గుఱిచేసి." రుక్మాం. 3. 147.
 • రూ. గుఱి సేయు.

గుఱి పడు

 • పేరు పడు.
 • "కొక్కో కమునఁ జాల గుఱి పడ్డ రౌతు, చక్కెర ఖాణంపు సామ్రాణి నెక్కి." రఘునా. 18 పుట.

గుఱి పఱచుకొను

 • ఏర్పాటు చేసుకొను.

గుఱిపెట్టు

 • బాణము మొదలగునవి గురి పెట్టు.
 • "వాడు గురిపెట్టి కాల్చా డంటే ఆకాశంలో ఎగిరిపోయే పక్షి అయినా కింద పడవలసిందే." వా.

గుఱి యగు

 • సమర్థ మగు.
 • "సంసారాబ్ధికిన్ నావయై, దరిఁ జేర్పన్ గుఱి యైనవాఁడు." కుచేల. 2. 51.

గుఱి వేయు

 • గుఱి చూచి కొట్టు; తన వశము చేసుకొను.
 • "పురుషుని నెచటికిఁ బోవంగ నీయక, వింతచేఁతల గుఱి వేయ వలయు." మల్హణ. 2. 22.

గుఱి వ్రాయు

 • గిరి గీయు.
 • "పోవనీ, కంగజుఁ డానపెట్టి కదియన్ గుఱి వ్రాసె ననంగ జాఱి సా,రంగ మదంబు లేఁజెమటఁ గ్రమ్మె." మను. 2. 32.

గుఱుతుపడు

 • గుర్తు తెలియు.
 • "క్రొత్త డాలు సెలంగ గుఱుతు పడక." నిరంకు. 1. 43.

గుఱుతుమాట

 • మంచిమాట.
 • నానుడి.
 • "ఎఱుక పిడికెడు ధన మన్న గుఱుతు మాట, తథ్య మౌఁ గాదె." కుచేల. 1. 46.

గుఱుతు వెట్టు

 • గణించు.
 • "కుంభినీరేణు కణములు గుఱుతు వెట్టు, వాఁడు నేరఁడు తక్కినవారి వశమె." భాగ. 8. 687.

గుఱుతెఱుగు

 • ఆనవాలు పట్టు.
 • "తుములమునను గుఱు తెఱుఁగక డా,సిన నీ పెమిమిటిఁ దునిమితి." ఉత్త. రా. 4. 104.

గుఱు పొడుచు

 • గుఱ్ఱు పెట్టు.
 • "వీచులతాకున నేచునర్ణవరవ మడఁగి పోవఁగ గుఱుపొడుచువారు..." భాస్క. యుద్ధ. 276.

గుఱువెట్టు

 • గుఱక పెట్టు.
 • "నిద్రించుచున్, గుఱు వెట్టఁ దొడఁగెన్." భాగ. స్క. 8. 713.

గుఱ్ఱం దిగకుండా

 • అత్యవసరంగా వెడుతున్నా