పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/661

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గుర - గురు 635 గురు - గురు

వాద్యం వంటిది - వాయించు వాడు. హంస. 5. 136. గురగుర మను

  • ధ్వన్యనుకరణము.
  • "పంది గురుగురు మంటుంది." వా.
  • "ప్రాణం గురగుర మంటున్నది." వా.

గురికట్లు నిలుచు

  • కట్టుబాటు నిలుచు.
  • "నాదు గురికట్లు నిలుచునా నళిన నయన." రాధి. 1. 113.

గురిగింజ సరి దూగు

  • చిన్న దగు. తాళ్ల. సం. 3. 585.

గురు డేకాదశమం దుండు

  • ఉచ్చస్థితిలో నుండు.
  • జాతకచక్రంలో గురువు ఏకా దశస్థానంలో అనగా లాభంలో ఉంటే బాగా సాగు నని జ్యోతిషం.
  • "అబ్బో! క్షురకుల కిప్పుడు గురుఁ డేకాదశమం దున్నాఁడు. ఎక్కడఁ జూచిన మామిడాకు తోరణములు, మంగళ్లవీరణములు." సాక్షి. 245 పు.

గురుపరంపర

  • వంశ పరంపరవలెనే గురువునకు గురువు, శిష్యునికి శిష్యుడు. ఇలా ఉన్న వరుస. పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట. 522.

గురులువాఱు

  • గిరగిర త్రిప్పు.
  • "గురులు వా ఱెడు పెద్ద కొఱవిదయ్యములు." గౌ. హరి. ద్వితీ. పంక్తి. 1642.

గురువుకు పంగనామాలు పెట్టు

  • గౌరవింప దగినవానినే మోసగించు.
  • "వాడా ! కిరాతకుడు. గురువుకు పంగనామాలు పెడతాడు." వా.

గురువుతో గుటగుటలు

  • గురువుతోనే వాగ్వాదము.
  • "...కుటిలాత్మా ! అటమటమ్మున విద్య గొనుటయుం గాక గుటగుటలు గురువుతో నా యని కటకటంబడి." మను. 5. 19.

గురువుదేఱు

  • చిప్పిలు, నురువులు గట్టు.
  • "త్రెవ్వెడు గంటులన్ గురువుదేఱుచు నెత్తురు రాక మున్న." భాస్క. రా. యు. 2. 145.

గురువునకు బొమ్మ వెట్టు

  • గురువునే అపహసించు.
  • "...ఇంతి కియ్యెడన్, గురువుకు బొమ్మ వెట్టితిరి క్రూరవిచారమ కీరవారమా!" కవిరా. 3.

గురువును మించిన శిష్యుడు

  • వాడికి మించిన చెడ్డ వాడనుపట్లనే వాడుక.
  • ఎత్తిపొడుపుగానే దీనిని ఉపయోగిస్తారు.

గురువులు వాఱు

  • 1. ఉఱుకు లెత్తు.
  • "గురుగభీరుం డయ్యు గురువులు