పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/659

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గుభు - గుమి 633 గుము - గుమ్మి

గుభు ల్లను

 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • సారం. 3. 28.

గుభులు గుభు లను

 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "గుభులు గుభు ల్లను నాదండాల." వీర. 3. 226.

గుభేలు

 • ధ్వన్యనుకరణము.

గుభేలుదస్త్రం

 • పెద్ద కాగితాలకట్ట. కొంచెం వ్యంగ్యంగా అను మాట.
 • "ఈ గుభేలుదస్త్రం యేమిట్రా ?" వా.

గుమగుమ వాసించు

 • గుబాళించు. విజయ. 3. 122.

గుమి గూడు

 • గుంపు గూడు.
 • "క్రొక్కాఱు మెఱుఁగు లన్నియు, నొక్కెడ గుమి గూడి పిల్చియున్న విధముగా." వేంకటాచల మాహాత్మ్యము. 1. 131.
 • "దైవనమస్కారంబులు దూరంబు చేసి పదుగు రైదుగురు గుమి గూడుకొని..." శుక. 2. 10.
 • గుమి గూడుకొను అని ఆత్మనే పదములో కూడ నిది ప్రయుక్తము. ఒకటిగా చేరు అని అర్థము.

గుమిగొను

 • గుమి గూడు.

గుమురుకట్టు

 • గుంపు కట్టు.

గుమురుకొను

 • దట్ట మగు.
 • "కుఱుచ లై గుమురు లై గొనబు లై లేఁబాఁప, కొమ్మఁ జుట్టిన జడల్ గుమురుకొనఁగ." పాండు. 2. 91.

గుముర్లు గట్టు

 • గుములు కట్టు.

గుములు గట్టు

 • గుంపులు కట్టు.

గుములు గూడు

 • గుములు కట్టు.

గుమ్మటంగా

 • 1. గుంభనగా, గోప్యంగా.
 • "తింటారో తినరో గాని వాళ్లింట్లో గుమ్మటంగా బతుకుతున్నారు." వా.
 • 2. దిట్టంగా.
 • వాడు గుమ్మటంగా ఉన్నాడు." వా.

గుమ్మడికాయంత

 • పెద్దది.
 • "గుమ్మడికాయ యంత యగు ముత్తెం బై మనం బేర్ప." ఆము. 4. 213.

గుమ్మడికాయంత ముత్తెము

 • పెద్దముత్తెము. తాళ్ల. సం. 3. 181.

గుమ్మిడికాయల దొంగ

 • ఎవరో ఏదో అనగా అది తనను గూర్చే అని భావించు