పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/658

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గుప్పు - గుబు 632 గుబ్బ - గుభు

గుప్పుగుప్పున వైచు

 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "గుప్పుగుప్పున మోచికొని యున్న వలలతోఁ, బలలంపుఁ బొత్తరల్ పాఱవైచి." మను. 4. 103.

గుప్పు తెప్పున

 • గబగబ.
 • "అప్పుడు తద్వధూటి చలితాధర యైవరు గుప్పు తెప్పునం, జప్పుడుగా నదల్చి..." శుక. 1. 540.

గుప్పు మను

 • వాసన కొట్టు.
 • "గుప్పు గుప్పు మని యజ్ఞుల కేనియుఁ గొట్టు వాసనల్." గుంటూ. పూర్వ. 105.

గుబగుబ

 • ధ్వన్యనుకరణము.

గుబాదెబ

 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "వె,ల్పటికి హుషారునం జని గుబాదెబ వీధుల వెంట జంట లై." హంస. 5. 160.

గుబారు చేయు

 • కుట్ర పన్ను ; లేనిపోనివి కల్పించు ; కలత పెట్టు.
 • "మనలను జూడ లేక నడుమంత్రపు వారు గుబారు చేసి గొ,బ్బున నినువంటి దాని కెగఁబోసిరి నాతలఁ పొప్పకుండఁగన్." రాధా. 3. 78.

గుబాలున

 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "గుబాలునఁ గురిసెన్, నభమున సుమనో వర్షము." విజయ. 3. 229.

గుబులుకొను

 • వాసన లెగయు.

గుబ్బటిలు

 • గుబ్బతిల్లు.

గుబ్బతిలు

 • ఉబుకుకొని వచ్చు.
 • "గుబ్బ మెఱుంగుఁ జన్గవ గగుర్పొడువన్ మదిలోనఁ గోరికల్, గుబ్బతిలంగఁ జూచె." మను. 2. 28.
 • ఇది నీటివిషయంలో సామాన్య మైనా, లక్షణయా మిగత వానికీ ఉపయోగిస్తారు.

గుబ్బతిల్లు

 • చూ. గుబ్బతిలు.

గుబ్బలాడి

 • యువతి.

గుబ్బసరము

 • ఒకరకమైన హారము.

గుబ్బుగుబ్బు రను

 • ఘూర్ణిల్లు.
 • "పొరి నంభోనిధి గుబ్బుగుబ్బు రనుచున్." వీర. 3. 223.

గుభగుభలు

 • గడబిడలు.
 • "అంత రాయపుంగుభగుభ లేర్పడన్. గుంటూ. పూ. పు. 32.

గుభా లను

 • ధ్వన్యనుకరణము.

గుభులన వ్రేయించు

 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "డిండిమదుందుభుల్ గుభు లనన్ వ్రేయించి సైన్యంబు." ఉ. హరి. 4. 212.