పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/657

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గుది - గుని 631 గును - గుప్పు

గుదివడు

 • కట్టుబడు. కాశీ. 2. 141.

గుదివెట్టు

 • గుదికట్టు.

గుదులుకొను

 • నాటు; కూలబడు.

గుదులుపట్టు

 • తిమ్మిరి పట్టు.

గుదెలవాడు

 • రక్షకుడు.

....ద్ద చుట్టురా అప్పులు

 • ఎటు చూచినా అప్పులే.

గుద్దలిగొను

 • కుళ్ళగించు, పెళ్ళగించు.
 • "కులమున కెల్లను గుద్దలి గొనియె." పండితా. ప్రథ. దీక్షా. పుట. 125.

గునగున నడుచు

 • గునుకుపరువులతో నడచు.

గునిసి నడచు

 • కులుకుచు నడచు.
 • "నేల జీరక యుండఁ గేలఁ గుచ్చెలఁ బూను,కొని యూడిగపుఁజెలు ల్గునిసి నడువ." శుక. 3. 314.

గునిసియాడు

 • చిందులు తొక్కుతూ ఆడు. కుణుసు (కన్న.)
 • "నిలువ కేతెంచి వేఁటకుక్కలు కుమార!, చుట్టుక గునిసి యాడంగఁ జూడ వేమి." కా. మా. 3. 75.

గునుకుపరువున వచ్చు

 • గునగున పరుగెత్తుకొని వచ్చు.
 • "మనవుల కని చెలుల్ గునుకు పర్వున వచ్చి, మొగ తెఱ కట్టుతో ముచ్చ టాడ." హంస. 5. 85.

గునుకెత్తు

 • పరువెత్తు.
 • "గునుకెత్తుచున్న గాడిద, గనుఁగొని." వేంక. పంచ. 4. 521.

గున్న గచ్చకాయల కరణి

 • బాగా తిని నునుపుదేరిన యెడ అను సామ్యం.
 • "....దాదుల్ దినదినము మిసిమి యిడఁగాఁ, గనుపింతురు గున్న గచ్చకాయల కరణిన్." శుక. 2. 333.

గున్నేనుగు

 • పొట్టిగా లావుగా ఉన్న వాళ్లను వెక్కిరింపుగా అను మాట.
 • "వాడు ఒక గున్నేనుగు. వా డేం కొండెక్కుతాడు." వా.

గుప్పెట్లో పెట్టుకొను

 • తన వశములో ఉంచుకొను.
 • "ఆవిడ మొగుణ్ణి తన గుప్పిట్లో పెట్టుకుంది. ఎంత చెప్తే అంతే." వా.

గుప్పిట్లో ప్రాణాలు పెట్టుకొను

 • ప్రాణభీతితో నుండు.
 • "ఈ దుర్మార్గుని కొంపలో గుప్పిట్లో ప్రాణాలు పెట్టుకొని బతుకుతున్నాను." వా.

గుప్పుగుప్పను

 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • కుమా. 11. 155.