పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/656

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గుత్తు - గుది 630 గుది - గుది

 • "కొన్ని దేశంబు లిరులచే గుత్తి వడియె." కాశీ. 1. 137.

గుత్తగు త్తను

 • ప్రాణం బితబిత మను భయ భ్రాంతి కలుగు.
 • "ప్రాణములు గుత్తుగు త్తనంగ." హరి. పూ. 9. 132.

గుదగుదలు

 • అనుమానాలు.

గుదగుద మను

 • దిగులు కలుగు; మనసు ఎలాగో అగు.
 • "గుడి కేఁగ రామిని గుదగుద మనుచుఁ, గుడవక..." బస. 6. 180. పు.

గుదగుద లాడు

 • డగ్గుత్తికతో నేడ్చు. బ్రౌన్.

గుదికర్ర

 • జంజాటము.
 • పశువులమెడలకు గుదికర్ర కడతారు, అందుపై ఏర్పడినది.
 • "వృద్ధునకుఁ దన కీ గుదికర్ర యెందులకో." సుకన్య. 10.

గుదికాలు

 • మడమ.

గుదికుచ్చు

 • పేర్చు, కూర్చు.

గుదిగుంజలు

 • పసులదొడ్డి వాకిట పాతిన గుంజలు. బ్రౌన్.

గుదిగుంపులు చేయు

 • కలత పెట్టు
 • "దివిజవేశ్యల, సదనంబుల నున్న మౌని సంతతి తలఁపుల్, గుదిగుంపులు చేసి మథిం,పదె." నిరంకు. 2. 32.

గుదిగొను

 • ఎక్కువగు, చిక్క నగు ఇత్యాది భావచ్ఛాయలలో వినిపించే మాట.

గుది గ్రుచ్చి

 • వరుస పెట్టి.
 • "ముదిలంజవిధమున ము న్నిట్టికథలు, గుది గ్రుచ్చుకొని చెప్పికొని పోవ వలదు." ప్రభులిం. 7. 60.

గుదిగ్రుచ్చు

 • 1. ఒకచోట చేర్చు.
 • "గురుతర ద్రుమములు గుదిగ్రుచ్చు నట్లుగ." కళా. 6. 68.
 • 2. ఒక గుదెకు - సూదికి గ్రుచ్చు.
 • "గుదిగ్రుచ్చెఁ గొందరఁ గూల్చెఁ గొందరిని." పల. పు. 113.
 • "ఆ పూల నన్నిటినీ గుదిగుచ్చి మాల కట్టు." వా.

గుదిత్రాడు

 • దూడకాలికి కట్టే త్రాడు. బ్రౌన్.

గుదిత్రోయు

 • గుదికట్టి త్రోయు.

గుదియకఱ్ఱలు

 • గుదికఱ్ఱలు.