పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/655

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గుణ - గుత్త 629 గుత్త - గుత్తి

గుణము చేయు

 • గుణ మిచ్చు.
 • "ఆ మందుతో గుణం చేసింది." వా.

గుణము సారించు

 • ధనుష్టంకారము చేయు.
 • "శంఖంబు పూరించి గుణంబు సారించి." భార. ద్రోణ. 2. 60.

గుణమొలనూలు

 • మొలత్రాడు.

గుత్తకాడు

 • గుత్తకు తీసుకొన్నవాడు. శ. ర.

గుత్తకు తీసుకొన్నట్లు

 • ఇది అంతా నాదే నన్నట్లు.
 • "ఊరంతా గుత్తకు తీసుకొన్నట్లు మాట్లాడుతున్నావే?" వా.

గుత్తగట్టు

 • గుత్త కిచ్చు. నీలా. 1. 118.

గుత్తగా ఉంచుకొను

 • స్వంతంగా పెట్టుకొను. వేశ్యలు ప్రబలంగా ఉన్న రోజుల్లో, వారు ఎవరికీ చెందిన వారు కాక పోయినా, ఎవడో కొంత ధన మిచ్చి తన అధీనంలో ఉంచుకొనేవాడు.
 • "రంగసానిని రామయ్య గుత్తగా ఉంచుకొన్నాడు." వా.
 • చూ. గుత్తగొను.

గుత్తగొను

 • సొంతము చేసికొను.
 • భూముల విషయంలో గుత్తకు తీసుకొనడం అలవాటు. తద్వారా వచ్చిన పలుకుబడి.
 • "...ఇక్కలికి గుత్తగొనుఁ బో,తక్కక దివి నిమిష మున్న దైవతవిటులన్." కళా. 3. 79.
 • "గోపికావళిన్, బొక్కఁగఁజేసి తద్రు చిరభోగము గుత్తగ నీవ కైకొనన్." ఆము. 5. 68.
 • చూ. గుత్తగా ఉంచుకొను.

గుత్తచేలు

 • సంవత్సరానికి ఇంత డబ్బు అన్న ఒప్పందంపై సాగుకు తీసుకొన్న భూములు. పండిన ధాన్యంలో భాగానికి ఒప్పందం చేసుకుంటే అవి కోరు భూములు.
 • "గుడ్డవృత్తులు వృత్తులు గొలుచు గుత్త చేలు." పాండు. 3. 16.

గుత్తపుదాసి

 • ఉంపుడుకత్తె.
 • "...గుత్తపుదాసి దా రవికకుట్టు పుటుక్కున విచ్చె రంభకున్." శకుం. పీ. 80.

గుత్తవట్టు

 • గుత్తగొను.
 • "పచ్చిఱ్ఱితోల్బఱ్ఱె చుచ్చాలమె ట్లంది, కొను దాన యూ రెల్ల గుత్తవట్టు." ఆము. 6. 69.

గుత్తికవ్వము

 • కవ్వము.

గుత్తివడు

 • కష్టపడు.