పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/638

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గీట్ల - గీర 612 గీర - గుంజి

 • "....అని తలంచుచుఁ గీచకుని మాటలు గీటునం బుచ్చి యొండుపలుకులు జరపిన." భార. విరా. 2. 42.
 • 2. వ్యర్థపఱచు; తిరస్కరించు.
 • "వీఁడు సంయమి వనుమాట గీటునం బుచ్చి తన వలసినయట్లు చేయువాఁ డయ్యె." భార. సౌ. 2.
 • "విని విననివాని చందం,బున గీటునఁ బుచ్చి." జైమి. 8. 39.

గీట్లబ్రద్ద

 • రూళ్ళ కర్ర.

గీతకట్టె

 • వడ్రంగులు గీతలు గీసేందుకు ఉపయోగించే పనిముట్టు.

గీతకత్తి

 • కల్లు గీసే కత్తి.

గీత బయటపడు

 • అదృష్టము కలుగు. కొత్త. 319.

గీదు పోరు

 • ఒకే వేధింపు వేధించు. విప్ర. 3. 14.
 • చూ. గీజుపోరు.

గీపెట్టు

 • 1. శబ్దించు.
 • "అదుకు వడక గీపెట్టక, పదను దివిసి రాగిదేరి పలుకక యున్నన్." పాండు. 3. 182.
 • 2. అఱచు.
 • "వా డెంత గీపెట్టినా వీడు ఆ వస్తువును ససేమిరా యివ్వ నన్నాడు." వా.

గీర

 • గర్వము, పొగరు.
 • "వాడికి కాస్త గీర యెక్కువ." వా.

గీరనగింజలు

 • ఒకరక మైన పిల్లల ఆట. కళా. 6. 202.

గీర్వాణం

 • గర్వము, అతిశయం.
 • "దానికి మహా గీర్వాణం లే." వా.

గీఱుగాజులు

 • ఒక రకమైన గాజులు.

గీఱునామము

 • గోటితో గీటువలె పెట్టుకొనే బొట్టు.

గీఱుబొట్టు

 • గీఱునామము.
 • రూ. గీర్బొట్టు.

గీఱెత్తు

 • దిమ్మ తిరుగు.
 • "ఎండ తగిలి తల గీఱెత్తినది." వా. వావిళ్ళ.

గుంజా లేదు గూటము లేదు

 • ఏమీ లే దనుట.
 • రైతులద్వారా వచ్చిన పలుకుబడి. పశువులు కట్టివేయుటకు గుంజ, పత్తిగింజలు దంచుటకు గూటము కూడా లే దనుట.
 • "వాడింట్లో గుంజా లేదు గూటమూ లేదు." వా.

గుంజిలి పెట్టు

 • గుంజిళ్ళు పెట్టు; చెప్పిన పనులన్నీ చేయు.