పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/639

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గుంజి - గుంట 613 గుంట - గుంట

 • వావిళ్ళ ని. లో దాచు అని అర్థమిచ్చి ఇచ్చిన ప్రయోగం ఇది.
 • "కావర మెత్తి యిట్టు తను గాఱియ పెట్టుచునున్న దాని ని,చ్ఛావతిఁ జూచి లేచి రభసంబున రెడ్డన పల్కె నోసి నీ, చేవ యెఱింగి కాదె మును చెప్పక గుంజిలి పెట్టి యున్కి నీ, వే వల దన్న వేఁడు కొనవే మఱి యే నయి చెప్పినాఁడనే." వెంక. పంచ. 4. 469.

గుంజిళ్ళు తీయు

 • గుంజిళ్ళు పెట్టు.

గుంజిళ్ళు పెట్టు

 • గుంజిళ్ళు తీయు.

గుంజుకొను

 • లాగుకొను - బలవంతంగా. రాయలసీమలో బాగా వాడుకలో ఉన్న మాట.

గుంజు గునుకు

 • హాస్యం చేయు. బ్రౌన్.

గుంటక గుజ్జులు

 • గుంటకు ఉన్న గుజ్జు లనే భాగాలు.

గుంటక పాయు

 • గుంటకతో పొలం దున్ను.

గుంటక్రోవ

 • ఒక రకమైన ఫిరంగి.
 • రూ. గుంటక్రోవి.

గుంట గూలు

 • కూలిపోవు.
 • "కొంత గుఱ్ఱ మెక్కితేనే గుంటఁ గూలిపోదురు." తాళ్ల. సం. 8. 186.

గుంట గూల్చు

 • నాశనము చేయు. ఈ పలుకుబడి నేటికీ రాయలసీమలో నున్నది. 'వాణ్ణి నమ్మితే వాడు నన్ను గుంట గూల్చాడు.' గుంటలో పడవేయు యౌగికార్థం.
 • "ఎవ్వండు వీర మహేశ్వరాహితుల, క్రొ వ్వడంగఁగ గుంట గూల్పంగ నోపు." పండితా. ద్వితీ. మహి. పుట. 208.

గుంటచాళ్ళు

 • ఒక రకమైన పిల్లల ఆట.

గుంటచిక్కులు

 • అనంతంగా మధ్యలో వచ్చే చిక్కులు.
 • "ధనసంపాదనమునందలి గుంటచిక్కు లెక్కువగఁ దెలిసినవాఁడు." నందక. 116. సాక్షి. 406.

గుంటచిక్కులు పెట్టు

 • నానారకా లయిన చిక్కులు పెట్టు.
 • "తీసుకున్న పది రూపాయలూ యివ్వడానికి వా డెన్నో గుంటచిక్కులు పెడుతున్నాడు." వా.

గుంటదూలము

 • 'గృహ విశేషములయందు కడయొత్తులమీద నుండి