పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/637

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గిలు - గిల్లి 611 గీజు - గీటు

గిలుబు చేయు

 • "తలిదండ్రులకు సమ్మతంబుగా నతిథి స,త్క్రియ యటంచు నొకింత గిలుబు సేయ." నిరం. 2. 26.
 • చూ. గిలుబాడు.

గిల్కు మను

 • ధ్వన్యనుకరణము.

గిల్గింత

 • గిలిగింత.

గిల్బాడు

 • చూ. గిలుబాడు.

గిల్లకన్ను

 • మెల్ల కన్ను. కాశీ. 2. 80.

గిల్లచూపు

 • మెల్ల చూపు.

గిల్లికజ్జా పెట్టుకొను

 • ఊరికే ఉన్న వానిని కలహానికి లాగు.
 • గిల్లి పెట్టి కయ్యమునకు లాగుట అన్న వాచ్యార్థముపై వచ్చిన పలుకుబడి. స్వల్ప విషయాలపై తగాదా రేపుట కూడా యిందులో సూచితము.
 • "వాడికి గిల్లికజ్జా పెట్టుకోవడ మంటే మహా సరదా." వా.

గిల్లిన పాలు కారు

 • 1. మిక్కిలి సుకుమార మయిన. శ్రవ. 3. 61.
 • 2. శైశవావస్థలో నున్న.
 • "గిల్లినను బాలు గారెడుపల్ల వోష్ఠి." లక్ష. 3. 80.

గీజుపోరు

 • ఒకే వేధింపు వేధించు, పోరు.
 • "కీలుగం టిది యేల పోలఁగా నునుఁ గొప్పు, గీల్కొల్పుకొ మ్మంచు గీజుపోరు." శుక. 2. 456.
 • "శిశువులు...చిఱుతిండి గని యిది తె మ్మటంచు, గీజుపోరుట కెద పెల్ల గిల్లఁ బొగిలి, పొలఁతి యూరార్ప నతఁడు కాఁపురము సేయు." శుక. 3. 224.
 • చూ. గీదుపోరు.

గీటడగించు

 • చంపు.
 • "బావిలోఁ, గెడపితి వట్టి ని న్నపుడు గీటడఁగింపక పోవ నిత్తు నే." జైమి. 3. 109.
 • రూ. గీటణగించు.

గీటడచు

 • రూపుమాపు.
 • "సోదరయుతు దశాస్యుని గీటడంచి." రంగ. రా. బాల. పు. 19. పంక్తి. 11.
 • రూ. గీటణచు.

గీటున బుచ్చు

 • 1. కొట్టివేయు. ఏదైనా వ్రాసినప్పుడు వ్రాసినదానిలో దేని నైనా తొలగించి వేయ దలచుకొంటే దానిమీద గీత పెట్టడం అలవాటు. దానిపై వచ్చిన పలుకుబడి. గీత, గీటు ఒకటే.