పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/634

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గిజి - గిట్టి 608 గిట్టు - గిర

 • "క్రిందటి కూర్మము గిజిగిజి గాఁగ." బస. 3. 68.
 • చూ. గిజగిజ లాడు.

గిజిబిజిగా

 • నమలుటలో ధ్వన్యనుకరణము.
 • "గిజిబిజిఁ బిప్పిగా నమలు గిత్త..." కకు. 5. 72.

గిటకకాయ

 • పొట్టివాడు.

గిటగిటన

 • పొట్టిది.
 • "హేమకూటంబు గిటగిటన." కాశీ. 1. 100.
 • 'గిటక కాయ' అన్న రూపం పొట్టివాడు అన్న అర్థంలో వాడుకలో ఉంది.

గిటగిట నగు

 • దుర్బలముగా నుండు.
 • "గిటగిట నైన యీ కీరవాణికిని." గౌ. హరి. ద్వితీ. పం. 917.

గిటగిట మను

 • కదలు; చలించు.
 • "చనుఁగవవ్రేఁగున గిట గిట మను నెన్నడుము." ప్రభా. 2. 83.

గిట్ట కఱచు

 • పళ్లు తీయ వీలు లేక కఱచుకొని పోవు.

గిట్టిపట్టు

 • గట్టిగా పట్టుకొను. కుమా. 1. 102.

గిట్టుబా టగు

 • లాభము వచ్చు.
 • "ఈమాత్రం అమ్మితే పది రూపాయలు గిట్టుబా టవుతుంది." వా.

గిడసబారు

 • పొట్టిగానే ఉండిపోవు.
 • "వీ డేమిటిలా గిడసబారిపోతున్నాడు." వా.
 • "పొట్లకాయ లన్నీ గిడసబారినవి." వా.

గిన్నెబొట్టు

 • మంగళసూత్రము. తాళిబొట్లు రెండు రకాలు. ఒకటి మగడు కట్టేది. అది గుండ్రముగా కానివలె ఉండి, మధ్యలో చిన్న ఉబ్బు ఉంటుంది. గిన్నె బొట్టు గిన్నెవలె గుండ్రంగా ఉంటుంది. ఇదే చిట్టిబొట్టు కావచ్చు. ఇది పుట్టినింటివాళ్లు ఇస్తారు.

గిరవుంచు

 • కుదువ ఉంచు. పూటగా నుంచు.
 • "భవనాహృత శేషిత రత్నరక్షక, భగతరుసంతతిం బ్రథమభార్యఁ బురిన్ గిరవుంచె వార్ధి నాన్." ఆము. 1. 54.

గిరవు వెట్టు

 • 1. కుదువ బెట్టు.
 • "గిరికుచము లివిగో కృష్ణరాయ, గిరవు వెట్టకుం డాన కృష్ణరాయ." తాళ్ల. సం. 3. 174.