పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/633

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గావు - గాసి 607 గాళు - గిజి

 • మదము మాత్సర్యంబు మట్టి మల్లాడి." విష్ణు. పూ. 3.

గావు వెట్టు

 • బలి యిచ్చు.
 • "గొప్ప చింబోతు కదుపులఁ గూర్చి నీకు, గావు వెట్టింతుఁ జుమ్మ యోగంగ నమ్మ !" నీలా. 1. 113.

గాసట బీసట

 • సంస్కారము పొందనిది.
 • "గాసట బీసటే చదివి గాథలు ద్రవ్వు తెనుంగువారికిన్." నృసింహ. 1. 9.

గాసర కూస రగు

 • గాసట బీసట యగు.
 • "గాసర కూస రయ్యె నని గాని వచింపరు మేలిమాట." గీర. 28.

గాసి చేయు

 • బాధ పెట్టు.
 • "నఖంబుల గీఱుచు గాసి సేయుచు." భాగ. స్క. 5. 106.
 • రూ. గాసి సేయు.

గాసిపఱచు

 • కష్టపెట్టు.

గాసిపఱుచు

 • చూ. గాసిపఱచు.

గాసి బెట్టు

 • కష్టపెట్టు.
 • "దేశాధిపోదగ్రులన్, గాసిం బెట్టి విశాపుఁ జేసె నృగునిం గంసారి సామాన్యుఁడే." ఉ. హరి. 2. 65.

గాసివెట్టు

 • కష్టపెట్టు.
 • "గాఢ యౌవనమున గాసి వెట్టుటె కాక." నిరంకు. 2. 33.

గాళు చేయు

 • పాడు చేయు.
 • "ఆట తిప్పలు వుచ్చి పాట బండులు గూల్చి, కట్టువ లన్నియు గాళు చేసి." అచ్చ. రా. సుం. 95.

గింజ గిట్ర

 • ధాన్యము. జం.
 • "కొంచము గొంచు రం డతనిఁ గొల్పి భుజించెను గింజగిట్రలున్." (పద్య) బసవ. పు. 2. 21.

గింజుకొను

 • తన్నుకొను.
 • తదనుగత అర్థచ్ఛాయలలోనూ కానవస్తుంది.

గిజ గిజ కుడుచు

 • కలవరపడు.
 • "కదిలించి యెత్తఁగాఁ గడు నశక్తుఁడయి, గిజ గిజ కుడిచె నక్కేక యుండు."

గిజగిజ తన్నుకొను

 • విలవిల లాడు.
 • "గిజగిజం దన్నుకొనుచు ధరణిం బడి పొరలువారును." రాధా. 5. 88.

గిజగిజ పడు

 • కలవరపడు.

గిజగిజ లాడు

 • తన్నుకొను.
 • "వాడు వానిచేతిలో దొరికి గిజగిజ లాడుతున్నాడు." వా.

గిజిగిజి యగు

 • గిజగిజ లాడు, తన్ను కొను.