పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/635

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గిరి - గిఱి 609 గిఱి - గిల

 • "కనుదోయి మెఱుఁగులు కంతుతూపుల కడ,గిరవుగాఁ బెట్టితే హరిణనయన." విక్ర. 7.62.
 • 2. కానుక యిచ్చు. వరాహ. 2. 113.

గిరికీలు కొట్టు

 • పల్టీలు కొట్టు.

గిరికొను

 • వ్యాప్త మగు.
 • "తఱచుగఁ గూలినకరులున్, గిఱికొనియెన్ సమరమేదినీతల మెల్లన్." భార. భీష్మ. 2. 136.

గిరుక్కున (మరలు)

 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "హేమావతి వినోదకేళిగతి గిరుక్కున మరలి వచ్చి యాకథ వినియెద..." హంస. 1. 200.
 • చూ. గిరుక్కున మళ్లు.

గిరుక్కున మళ్లు

 • గిర్రున వెనుతిరుగు.
 • "అటు గిరుక్కున మళ్లి..." రాధి. 1. 124.

గిరుల తాతలు

 • కొండలకంటె పెద్దవి.
 • "తత్పరిసరవర్తు లై గిరులతాత లనం గపియూధనాథులు..." భాస్క. యుద్ధ. 319.

గిఱికొను

 • 1. క్రమ్ముకొను.
 • "గిఱికొన్న మనోజవికారవేదనన్." జైమి. 4. 119.
 • 2. నిలుచు. కాశీ. 5. 284.
 • ఇందుకు దగ్గఱగా ఉన్న భావచ్ఛాయలలో ఇది ఉపయుక్త మవుతుంది.

గిఱికొలుపు

 • పాదుకొనునట్లు చేయు.
 • "మఱియును శరశతకము మెయి, గిఱికొలిపిన వృష్ణి వరుఁడు గినియఁగ లేక..." భార. ద్రోణ. 3. 271.

గిఱిగొను

 • కుదురుకొను.
 • "అఱిగ్రమ్మి మఱియు నిట్లనిరి నరేంద్ర, గిఱిగొన్న ప్రేమ భోగినులఁ గామంబుఁ." గౌ. హరి. ప్రథ. పంక్తి. 966.

గిఱిపిల్లాడి

 • పిల్లెండ్లు. శ. ర.
 • ఆడవాళ్లు కాలిలో చిటికెన వ్రేలి ప్రక్క వేలికి వేసుకొనే మెట్టెలవంటి వానిని పిల్లెండ్లు పిల్లాండ్లు అని నే డంటారు.

గిఱ్ఱున

 • తిరుగుటలో ధ్వన్యనుకరణము.

గిఱ్ఱుపురుగు

 • చెట్లలో గిఱ్ఱు మని అరుస్తూ ఉండే పురుగు. శ. ర.

గిలకకు నీరెక్కు

 • చూ. కొండెకు నీ రెక్కు.